Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-59

ZK-05-2007-59.doc  ZK-05-2007-59pr1.doc  ZK-05-2007-59pr2.doc  ZK-05-2007-59pr3.tif  ZK-05-2007-59pr4.tif
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-05-2007-59
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, kterým se upravuje způsob navracení dotace na náklady kryté z technické asistence ROP.

Kraj Vysočina uzavřel s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen "RR") Smlouvu o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 (dále jen "Smlouva 1"), jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace na financování činnosti RR v roce 2007 (ZK-05-2007-59, př. 3), a dále Smlouvu o poskytnutí dotace ze dne 10. 5. 2007 (dále jen "Smlouva 2"), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na zpracování prováděcí dokumentace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007-2013 (ZK-05-2007-59, př. 4).

Ustanovení čl. IV. odst. 13 Smlouvy 1 a Smlouvy 2 stanoví, že je příjemce (RR) je povinen vrátit dotaci nebo její část v takové výši, ve které dosáhne v rámci prioritní osy technická pomoc Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen "TA ROP") proplacení nákladů na činnost nebo projekt, a to do 15 dnů ode dne, kdy takto získané prostředky budou příjemci dotace (RR) připsány na jeho účet.

Prostředky technické asistence již byly RR připsány na účet, nicméně dosud nejsou zcela vyjasněná pravidla jejich použití, proto vrácení dotace v souladu se Smlouvou by pro RR znamenalo, že by zůstala bez prostředků.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že RR prozatím nemůže použít prostředky TA ROP, které však již má na účtu a dle výše uvedených ustanovení by tudíž měla vrátit kraji dotaci, navrhuje se změnit Smlouvy 1 a 2 tak, jak je navrženo v materiálu ZK-05-2007-59, př. 1 a 2.

Tato změna umožní RR vrátit prostředky dotace až v okamžiku, kdy bude moci reálně použít prostředky TA ROP.

Dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo jedné právnické osobě v kalendářním roce.


Stanoviska

Rada kraje Vysočina doporučila dne 21. 8. 2007 usnesením č. 1142/25/2007/RK Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout návrh usnesení.
Stanoviska
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* * uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-59, př. 1;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10. 5. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-59, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz