Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-32

ZK-05-2007-32.doc  ZK-05-2007-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-05-2007-32
NázevMajetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní úkony potřebné pro přípravu stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice".
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných k podání projektu k financování z prostředků EU v roce 2008 je zařazena i stavba "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice". V této souvislosti schválilo zastupitelstvo kraje dne 26. 6. 2007 usnesením 0247/04/2007/ZK nabytí pozemků učených k zastavění výše uvedenou stavbou do vlastnictví kraje Vysočina. Přeložka silnice navazuje na Statutárním městem Jihlava již realizovanou stavbu "Napojení místní komunikace MS 9/50 na silnici I/38 - I. etapa". Skutečné provedení této stavby bylo zaměřeno a z následně vyhotoveného geometrického plánu č. 1229-2/2007 v k.ú. Pávov je zřejmé, že předmětná stavba není fyzicky hotova až po konec pozemku par. č. 514/4 v k.ú. Pávov směrem ke krajem připravované trase stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", tak jak je zpracovaná projektová dokumentace, ze které vycházel geometrický plán vyhotovený k výkupu pozemků pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice".
Po dokončení předmětné stavby část původní silnice II/352 v úseku od napojení nové přeložky na původní silnici II/352 po uzlový bod A 005 ztratí význam silnice II. třídy. Silnice by v tomto úseku měla být vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místní komunikace spolu s převodem vlastnictví tohoto úseku silnice včetně pozemků statutárnímu městu Jihlava. Před rozhodnutím správního orgánu o vyřazení komunikace ze silniční sítě je nutnou podmínkou smlouva o budoucím převodu vlastnického práva mezi stávajícím a budoucím vlastníkem komunikace.
Návrh řešení Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k.ú. Pávov je zapsaný na listu vlastnictví číslo 10 001 pro statutární město Jihlava. K umožnění propojení obou výše uvedených staveb navrhuje odbor majetkový rozhodnout nabýt pozemek par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k.ú. Pávov pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" darem.
OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část původní silnice II/352 v úseku od napojení nové přeložky na původní silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-32, př. 1 Statutárnímu městu Jihlava. Po dokončení výše uvedené stavby budou geometrickým plánem odděleny pozemky pod částí původní silnice II/352 v úseku od napojení nové přeložky na původní silnici II/352 po uzlový bod A 005 a bude přistoupeno k vlastnímu uzavření darovací smlouvy na převod předmětného úseku silnice včetně pozemků mezi krajem a Statutárním městem Jihlava.
Záměr darovat statutárnímu městu Jihlava výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, od 20. 6. 2007 do 23. 7. 2007 na úřední desce krajského úřadu.
StanoviskaRada kraje usnesením 1110/25/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k.ú. Pávov pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" od statutárního města Jihlavy darem.
Rada kraje usnesením 0734/18/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které po vyřazení ze silniční sítě kraj Vysočina daruje a statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezme část stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" na silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků dle materiálu RK-18-2007-09, př.4.
S budoucím vyřazením části původní silnice II/352 v úseku od napojení nové přeložky na původní silnici II/352 po uzlový bod A 005 souhlasí odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina.
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část původní silnice II/352 v úseku od napojení nové přeložky na původní silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků v rozsahu dle materiálu RK-18-2007-09, př. 4 schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 59/07 - ZM.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemek par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k. ú. Pávov pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které po vyřazení ze silniční sítě kraj Vysočina daruje a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezme část stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" na silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz