Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-46

ZK-05-2007-46.doc  ZK-05-2007-46pr1.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-05-2007-46
NázevVědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
Zpracoval P. Kolář, J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se nabytí nemovitého majetku k realizaci projektu vědeckotechnologického parku.
Zastupitelstvo kraje po projednání materiálu ZK-04-2007-63 usnesením 0267/04/2007/ZK vzalo na vědomí informaci o přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava (dále jen VTP Jihlava), kde nositelem projektu bude kraj Vysočina. Původně měla být nositelem projektu Vysoká škola polytechnická Jihlava, na kterou Statutární město Jihlava převedlo nemovitosti určené k realizaci projektu VTP Jihlava. Projekt je připravován v současné době pro podání do Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita.
Na základě tohoto usnesení probíhala jednání a příprava majetkoprávních úkonů k nemovitému majetku, který by měl být pro VTP Jihlava využit. Jedná se o budovu bývalé urologie v areálu "staré" nemocnice v Jihlavě a související pozemky a příslušenství.
Nositel projektu by měl být vlastníkem nemovitostí.
Návrh řešení K projednání majetkoprávních úkonů jsou pro samosprávné orgány Statutárního města Jihlava připraveny návrhy na
- Neschválení odstoupení od darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené mezi Statutárním městem Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
- Schválení neuplatnění předkupního práva Statutárního města Jihlava dle této smlouvy
- Souhlas s převodem nemovitostí z vlastnictví Vysoké školy polytechnické do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování VTP Jihlava, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1000 Kč do doby zahájení výstavby VTP Jihlava a za podmínky uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na nabytí nemovitostí
- Schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s krajem Vysočina na nabytí nemovitostí do vlastnictví Statutárního města Jihlava v případě, že nebude nejpozději do dne 31. 12. 2012 zahájena výstavba VTP Jihlava a současně nebude uzavřena smlouvy a o přidělení dotace kraji Vysočina na výstavbu VTP Jihlava a za podmínky sjednání smluvní pokuty ve výši 14,4 mil. Kč pokud kraj Vysočina neuzavře do 28. 2. 2013 smlouvu o bezúplatném převodu na nemovitosti v případě nezahájení prací na výstavbě VTP Jihlava a současně nepředloží smlouvu o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování VTP Jihlava do 31. 12. 2012
- Schválení bezúplatného převodu pozemku par.č. 3011/1, do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch statutárního města Jihlavy za cenu 1.000,- Kč do doby zahájení výstavby VTP Jihlava, s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31.12.2012 nezahájí výstavbu VTP Jihlava v objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010 a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování VTP Jihlava.
Výše uvedené návrhy znamenají, že Statutární město Jihlava neodstoupí od smlouvy uzavřené mezi ním a VŠP a vysloví souhlas s převodem předmětných nemovitostí přímo z VŠP na kraj Vysočinu. Statutární město Jihlava požaduje zachovat předkupní právo ve svůj prospěch (ošetření nemožnosti převodu majetku na jiný subjekt) a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako nastávajícím vlastníkem a Statutárním městem Jihlava (ošetření vrácení majetku v termínu do 28. 2. 2013 do vlastnictví Statutárního města Jihlava v případě, že nebude projekt VTP realizován a to pod pokutou 14,4 mil. Kč rovnající se ceně nemovitostí dle znaleckých posudků z roku 2005).
Není možné rozhodnout v zastupitelstvu kraje o uzavření smlouvy a o budoucí smlouvě darovací, aniž by byla před tím zajištěna zákonná povinnost kraje, zveřejnit záměr převodu po dobu 30-dnů na úřední desce. Proto OM navrhuje po právních konzultacích následující postup:
- Rada kraje doporučí zastupitelstvu kraje nabýt nemovitý majetek na jednání dne 4. 9. 2007 a současně rozhodne zveřejnit záměr darovaní tohoto majetku (s výslovným uvedením skutečnosti, že se jedná o majetek, který se stane vlastnictvím kraje) a doporučí zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu
- Zastupitelstvo kraje projedná nabytí nemovitého majetku na jednání 18. 9. 2006
- Zastupitelstvo kraje projedná uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu na nemovitý majetek mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dne 6. 11. 2007
Tímto postupem bude z usnesení rady kraje pro Statutární město Jihlava zřejmé, že úkony předcházení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu jsou zahájeny. Po uplynutí zákonem stanovené doby na zveřejnění záměru převodu nemovitého majetku bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu.
Pozemek par. č. 3001/1 (mezi budovou bývalé urologie a ulicí Tolstého, který je zaplocen a je na něm zeleň) byl VŠP Jihlava vypůjčen a není tedy předmětem převodu z VŠP Jihlava na kraj Vysočinu. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace projektu VTP Jihlava by měl být upraven v souladu s podmínkami Útvaru hlavního architekta (odstranění stávajícího oplocení a provedení úprav) OM požádal o projednání jeho bezúplatného převodu do vlastnictví kraje. Pokud takový převod zastupitelstvo města neodsouhlasí, je nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce.
Návrh usnesení předpokládá učinit úkony popsané výše. Postupným naplněním úkonů bude zajištěn nutný předpoklad pro kraj Vysočinu jako nositele projektu VTP Jihlava - vlastnictví nemovitého majetku, na němž bude projekt realizován a zároveň budou splněny požadavky Statutárního města Jihlava na podmínky převodu a zajištění nemovitostí v případě nerealizace projektu.
StanoviskaRada kraje
Rozhodla
Usnesením č. 1210/26/2007/RK zveřejnit záměr darování objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina s výslovným upozorněním, že se jedná o majetek Vysoké školy polytechnické Jihlava a převod předmětných nemovitostí je vázán na splnění podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje Vysočina
Doporučila
Zastupitelstvu kraje rozhodnout
* nabýt bezúplatným převodem objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu K-26-2007-28, př. 1;
* nabýt bezúplatným převodem pozemek par.č. 3011/1 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1.000,- Kč do doby zahájení výstavby Vědeckotechnologického parku Jihlava, s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31.12.2012 nezahájí výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010 a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava
* na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 11. 2007 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, podle které kraj Vysočina převede Statutárnímu městu Jihlava objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava v případě, že nebude nejpozději do dne 31. 12. 2012 zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nebude uzavřena smlouva a o přidělení dotace kraji Vysočina na výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava a za podmínky sjednání smluvní pokuty ve výši 14,4 mil. Kč pokud kraj Vysočina se Statutárním městem Jihlavy neuzavře do 28. 2. 2013 smlouvu o bezúplatném převodu na nemovitosti v případě nezahájení prací na výstavbě Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nepředloží smlouvu o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava do 31. 12. 2012

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým řešením a nemá připomínek k návrhu usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt bezúplatným převodem objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-05-2007-46, př. 1;
* nabýt bezúplatným převodem pozemek par.č. 3011/1 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1.000,- Kč do doby zahájení výstavby Vědeckotechnologického parku Jihlava, s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31.12.2012 nezahájí výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010 a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz