Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-83

ZK-05-2007-83.doc  ZK-05-2007-83pr1.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-05-2007-83
NázevFOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
Zpracoval3 FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007" pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2007 dne 18. 9. 2007 zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 svým usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. Pracovní skupina pro informatiku připravila grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007". Cílem programu je realizace opatření Programu rozvoje kraje 3.2.2 - Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS).
Návrh řešení Návrh grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007" byl schválen usnesením rady kraje č. 1157/25/2007/RK dne 21. 8. 2007.
Odbor informatiky předkládá návrh výzvy na vyhlášení grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007". Cílem programu je podpora zvýšení obsahové úrovně a dostupnosti stávajících webových stran žadatelů v kraji Vysočina, stejně jako tvorba stránek nových. Program je zaměřen na zvýšení obsahové, popř. výtvarné úrovně stránek. V rámci programu lze financovat i zaregistrování internetové domény. V případě zkvalitňování stávajících webových stránek je vítáno např. užití aplikací informujících o agendách žadatele, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené spoluobčany (blind friendly web), informace pro turisty, tvorba jazykových mutací nebo užití webových aplikací. Všechny podpořené stránky musí splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odbor informatiky rovněž předkládá zastupitelstvu kraje Vysočina návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty řídicím výborem programu. Tato kriteria jsou předložena jako neveřejná příloha č. 2 materiálu
ZK-05-2007-83. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kriterií bez upřesnění hodnotícího systému.

Finanční alokace:

Celkem na dílčí cíl 3.2 pro rok 2007

5.300.000,- Kč
GP Metropolitní sítě VII - 2007

- 2.500.000,- Kč
GP Veřejně přístupný internet IV - 2007

- 1.000.000,- Kč
GP Bezpečnost ICT III - 2007
*
- 400.000,- Kč
GP Webové stránky pro všechny II - 2007
*
- 590.000,- Kč
GP GIS VII - 2007

- 1.000.000,- Kč
Zůstatek

0,- Kč

* navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 300.000,- Kč)
* * navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 500.000,- Kč)
StanoviskaORR: Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007" dle materiálu
ZK-05-2007-83, př. 1;
Jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM -
* ...........................předsedou řídicího výboru grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007";
* garantem grantového programu "Webové stránky pro všechny II 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz