Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-03

ZK-05-2007-03.doc  ZK-05-2007-03pr1.xls  ZK-05-2007-03pr2.xls  ZK-05-2007-03pr3.xls  ZK-05-2007-03pr4.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-05-2007-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval I. Hanauerová, H. Šeredová, I. Šmídová
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1079/22/2006/RK ze dne 18. 07. 2006 Rada kraje Vysočiny schválila zadání zakázky na provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina. Účelem tohoto auditu bylo posoudit budoucí potřeby zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina v souvislosti se strukturálními a ekonomickými změnami v příštím plánovacím období (2007 - 2017) a vyhodnotit efektivitu a adaptabilitu stávající organizační struktury a procesů ve vztahu k těmto změnám.
V období leden - červen 2007 realizovala audit nezávislá konzultantská společnost. Úřad obdržel ujištění, že pracuje efektivně a zároveň obdržel doporučení k dalšímu zefektivnění fungování procesů prostřednictvím systémových i dílčích organizačních změn a také dílčích návrhů na personální úspory, které však nebyly prioritním cílem tohoto auditu.
Podstatou těchto doporučení jsou změny v organizační struktuře při realizaci procesů, které zabezpečují čerpání finančních prostředků z EU fondů a nový model organizační struktury úřadu. Tento model vychází z rozdělení úřadu na tři oblasti (sekce). Základním důvodem pro toto rozdělení je nastavení optimálního rozpětí řízení, předpokládané přínosy tohoto řešení jsou v
o hlubším využívání principů týmové práce
o posunutí úrovně spolupráce v celém úřadě
o k synergii v procesech a činnostech
o k podpoře naplňování vize krajského úřadu strategickými cíli
o řízení procesů zabezpečujících čerpání prostředků z EU z jednoho místa

Primární pohled při rozdělen do sekcí je podle procesů, které v sekci převládají:
Sekce ekonomiky a podpory zahrnuje převážně odbory zabezpečující chod KrÚ, jeho řízení, kontrolu a podporu - podpůrné procesy. Sekce bude zabezpečovat řízení procesů vzhledem k interním zákazníkům.
Sekce pro službu veřejnosti zahrnuje převážně odbory zabezpečující službu veřejnosti - hlavní procesy. V rámci sekce budou realizovány procesy zaměřené na externí zákazníky.
Sekce pro rozvoj regionu zahrnuje převážně odbory zabezpečující správu a rozvoj regionu, správu fondů - hlavní procesy. Je zaměřena na procesy, které směřují k rozvoji regionu na základě strategie kraje.
Na základě doporučení z výstupů procesně organizačního auditu došlo i na úspory pracovních míst. Rada kraje Vysočina rozhodla na svém zasedání dne 24. 07. 2007 (usnesení číslo 0975/23/2007/RK) o snížení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu k 1. září 2007 na 399 zaměstnanců, tj. snížení o 11 funkčních míst.
Dne 27. července 2007 ředitelka krajského úřadu v souladu se zákonem o krajích a po předchozím projednání s hejtmanem jmenovala tyto ředitele sekcí Krajského úřadu kraje Vysočina:
ředitelkou Sekce ekonomiky a podpory je jmenována Ing. Eva Janoušková
ředitelem Sekce pro službu veřejnosti je jmenován Ing. Miroslav Březina
ředitelem Sekce pro rozvoj regionu je jmenován RNDr. Ing. Martin Černý, MBA
Od 3. září úřad pracuje podle nové organizační struktury, všechna klíčová místa jsou obsazena profesionály s řadou zkušeností.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č.1 tohoto materiálu podle stavu k 31.8.2007 a samostatně k 1.9.2007 (ZK-05-2007-03, př. 1). K 31. srpnu 2007 je obsazeno 391 pracovních míst. Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2007-03, př. 2).
Telefonní a mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-04-2007-03, př. 3), která bude z důvodů probíhající organizační změny v měsíci září předložena na jednání zastupitelstva kraje. Telefonní spojení jsou průběžně aktualizována a jsou k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina. Příloha č. 4 obsahuje organizační schéma krajského úřadu k 1. září 2007.
Návrh řešení Navrhuje se, aby podrobná informace o činnosti krajského úřadu byla přednesena ústně. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr mohou vzít předkládané informace na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitelka krajského úřadu
Termín 18. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz