Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-15

ZK-05-2007-15.doc  ZK-05-2007-15pr1.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-05-2007-15
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice do vlastnictví obce Čáslavice.
Obec Čáslavice požádala o bezúplatný převod pozemku par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a části pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice do vlastnictví obce. Dle stanoviska KSÚS Vysočiny, provozu Třebíč, po těchto pozemcích nevede krajská silnice a tudíž jsou uvedené pozemky pro činnost této příspěvkové organizace nepotřebné a nevyužitelné a je možné je převést do vlastnictví obce. Současně s tímto požadavkem vznesla obec ještě prosbu o opravu všech vozovek v centru obce.
Pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byly svěřeny do správy PO kraje Krajská správa a údržba silnic pro Vysočinu, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč jsou pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 326.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti vyhovět a pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a část pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice dle zákresu ve snímku mapy, který je obsahem materiálu
ZK-05-2007-15, př. 2 obci Čáslavice darovat. Převod prvních dvou pozemků je možný provést okamžitě, část třetího pozemku bude třeba nejdříve nechat geometricky zaměřit a jeho převod řešit samostatně. Ze šetření vyplynulo, že pozemky jsou zastavěny komunikacemi místního charakteru, a budou nadále k tomuto účelu využívány, proto je v souladu s přijatými Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina navrhován jejich bezúplatný převod. Záměr kraje darovat uvedené pozemky obci Čáslavice byl v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn po stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu.
Co se týče požadavku na opravu komunikací v obci je třeba vycházet z vlastnického vztahu k dané komunikaci, tj. zda je ve vlastnictví kraje a zda je ve vlastnictví obce. V případě krajské silnice lze na základě požadavku obce zařadit požadavek na opravu silnice do zásobníku akcí u příslušného majetkového správce a opravu v plánovaném termínu provést.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemek par. č. 841 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 v k. ú. a obci Čáslavce do vlastnictví obce Čáslavce a schválit dodatek zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 0977/23/2007/RK
rozhodla
zveřejnit záměr kraje převést darem obci Čáslavice pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a část pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice;
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a část pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice.

S převodem shora uvedených pozemků v k. ú. a obci Čáslavice souhlasí odvětvový odbor i majetkový správce.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice;
schvaluje
dodatek č. 136 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-05-2007-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz