Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-12

ZK-05-2007-12.doc  ZK-05-2007-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-05-2007-12
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkové vypořádání pozemků zastavěných chodníky u silnice III/31740.
Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemků par. č. 3109-ost. plocha, silnice o výměře 2 608 m2 a 3187/1-ost. pl., silnice o výměře 28 056 m2, oba v k. ú. a obci Dolní Město.
Obec Dolní Město vystavěla na pozemcích ve svém vlastnictví par. č. 3182/4 a 3130/9 v k. ú. a obci Dolní Město chodníky. Po dokončení stavby nechala obec na vlastní náklady zaměřit chodníky geometrickým plánem č. 454-154/2006. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že chodníky zasahují do pozemků par. č. 3109 a 3187/1 v uvedeném k. ú. a obci, které jsou vlastnictvím kraje Vysočina. Tento geometrický plán oddělil z pozemku par. č. 3109 nově díly "e+f" o výměře 115 m2 a z pozemku par. č. 3187/1 díl "h" o výměře 90 m2 zastavěné chodníkem a sloučil je do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 1 175 m2, který je ve vlastnictví obce Dolní Město. Dále tento GP oddělil z pozemku par. č. 3109 pozemek par. č. 3213-ost. pl., ost. komunikace o výměře 164 m2 a z pozemku 3187/1 oddělil pozemek par. č. 3214-ost. pl., ost. komunikace o výměře 71 m2.
Na kraj se obrátila obec Dolní Město se žádostí o darování pozemků zastavěných chodníkem.
Záměr darování uvedených pozemků byl zveřejněn na úřední desce kraje od 21. 3. 2007 do 23. 4. 2007 a od 1. 6. 2007 do 2. 7. 2007. Nebyly přijaty žádné připomínky nebo jiné návrhy.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem všechny pozemky a díly pozemků zastavěné chodníky do vlastnictví obce. Převodem bude sjednoceno vlastnictví pozemků a stavby. S ohledem na veřejně prospěšný charakter stavby je navrhován převod bezúplatný.
Současně je dle návrhu dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah pozemků ve správě příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 0307/10/2007/RK rozhodla zveřejnit záměr darování dílů "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a dílu "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučených geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a díl "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Rada kraje usnesením 0653/17/2007/RK rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků dle GP 454-154/2006 par. č. 3213 a 3214 v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP 454-154/2006 par. č. 3213-ost. pl., ost. kom. o výměře 164 m2 a par. č. 3214-ost. pl., ost. kom. o výměře 71 m2, oba v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Souhlasné vyjádření KSÚSV provoz Havlíčkův Brod ze dne 26. 2. 2007
Souhlasné stanovisko ODSH ze dne 27. 2. 2007
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a díl "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace a pozemky par. č. 3213-ost. pl., ost. komunikace o výměře 164 m2 a par. č. 3214-ost. pl., ost. komunikace o výměře 71 m2 vytvořené geometrickým plánem č. 454-154/2006 všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 107 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-05-2007-12, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín říjen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz