Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-58

ZK-05-2007-58.doc  ZK-05-2007-58pr1.doc  ZK-05-2007-58pr3.doc  ZK-05-2007-58pr4.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-05-2007-58
NázevNávrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 074/02/2003/ZK dne 31. 3. 2003 byly pro nemocnice schváleny zřizovací listiny, jejichž znění je upravováno a průběžně aktualizováno pozdějšími dodatky.
Dne 12. 7. 2007 obdržel odbor sociálních věcí a zdravotnictví na vědomí sdělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o zrušení živnostenského oprávnění k provozování živnosti "Holičství, kadeřnictví", které bylo doloženo kopií rozhodnutí příslušného obecního živnostenského úřadu - viz materiál ZK-05-2007-58, př. 1. Tato skutečnost je důvodem pro vyjmutí provozování holičství a kadeřnictví (tj. bodu 5. článku IV. zřizovací listiny) z rozsahu doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině.
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace dne 2. 8. 2007 požádala o změnu zřizovací listiny v části hlavní účel a předmět činnosti. Spočívá v rozšíření o zajišťování činnosti kostní tkáňové banky. Současně nemocnice dne 27. 7. 2007 v tomto smyslu požádala odbor sociálních věcí a zdravotnictví o změnu registrace nestátního zdravotnického zařízení v části druh a rozsah poskytované zdravotní péče. Ke zřízení kostní tkáňové banky byl nemocnici udělen (následující) souhlas Ministerstva zdravotnictví České republiky rozhodnutím č. j. OZP 49282/2006 ze dne 5. 12. 2006, jehož kopii nemocnice doložila k žádosti o změnu registrace - viz materiál ZK-05-2007-58, př. 2. Souhlas byl udělen na dobu určitou do 31. 12. 2007.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválení návrhu dodatku č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 3, na jehož základě dojde ke zúžení spektra povolené doplňkové činnosti.
Zároveň se zastupitelstvu kraje doporučuje schválení návrhu dodatku č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 4, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu činnosti.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1173/25/2007/RK ze dne 21. 8. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 3;
* Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 19. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz