Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-14

ZK-05-2007-14.doc  ZK-05-2007-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-05-2007-14
NázevDarování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou.
Jedná se o pozemky pod stavbou "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most", na kterých se v současné době nachází chodníky a veřejná zeleň. Město Jaroměřice nad Rokytnou požádalo odbor majetkový o bezúplatný převod pozemků par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou. Výše uvedené pozemky byly na základě geometrického plánu, číslo plánu 1045-11/2007 ze dne 8. 3. 2007 pro katastrální území Jaroměřice nad Rokytnou odděleny z pozemku ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 3228/1 a z pozemku v katastru nemovitostí par. č. 3272/1.
Pozemky par. č. (3228/1) a par. č. 3272/1 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou vlastní kraj Vysočina na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zákon č. 157/2000 Sb.) čj-3796/2001 ze dne 10. 9. 2001, které nabylo účinnosti dnem 1. 10. 2001. Výše uvedené pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč, pro katastrální území a obec Jaroměřice nad Rokytnou na listu vlastnictví č. 654.
Zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěné pozemky pozemků par. č. 3228/18, par. č. 3228/19, par. č. 3172/2 a par. č. 3172/3 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou bylo schváleno usnesením 0993/23/2007/RK. Záměr darovat výše uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů, počínaje dnem 13. 8. 2007.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že stavbou chodníků byly zastavěny pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina, navrhuje odbor majetkový uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou darovací smlouvu a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků.
Dodatkem zřizovací listiny budou vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace pozemky par. č. par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou.
Návrh usnesení předpokládá schválení darování nemovitostí a dodatku zřizovací listiny. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením 0993/23/2007/RK ze dne 24. 7. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje darovat pozemky par. č. 3228/18, par. č. 3228/19, par. č. 3172/2 a par. č. 3172/3 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou, na kterých se nachází chodníky a veřejná zeleň do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemků městu Jaroměřice nad Rokytnou.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků městu Jaroměřice nad Rokytnou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 vzniklé dle GP č. 1045-11/2007 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
schvaluje
dodatek č. 157 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz