Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-63

ZK-05-2007-63.doc  ZK-05-2007-63pr1.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-05-2007-63
NázevProjekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
Zpracoval Z. Fixa
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuPro uskutečnění projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina", kdy kraj bude žadatelem o dotaci, je nezbytné schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv kraje, schválit závazek kraje o předfinancování projektu z vlastních zdrojů (celkové náklady na realizaci projektu než bude proplacena podpora) a schválit závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu (podíl žadatele) ve výši stanovené v žádosti o poskytnutí podpory nutných pro realizaci projektu.

Zastupitelstvo kraje na svém 1. zasedání dne 13. 2. 2007 uložilo Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OŽP"), Majetkovému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OM") a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") připravit projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" (dále jen "projekt"). Projekt bude řešit zateplování budov, nové výplně otvorů a instalace systémů měření a regulace tepla. Současně Zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků, z Fondu strategických rezerv, pro zajištění vypracování stavebně technické dokumentace, která je jednou z povinných příloh nutných k předložení žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OP ŽP").
(Usnesení 0052/01/2007/ZK, Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 6 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že převod prostředků bude probíhat postupně v letech 2007 - 2008; ukládá Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu ZK-01-2007-52, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí).
Dne 29. 6. 2007 byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí ČR 1. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen "Výzva") v rámci OPŽP.
Žádosti, v rámci první výzvy OP ŽP, je možné podávat od 3. září do 26. října 2007.
Proto zahájil OŽP, Odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OE"), OM a ORR intenzivní přípravy k podání Žádosti. Pro zpracování a kompletaci Žádosti byla výběrovým řízením vybrána Energetická agentura Vysočiny, která kompletně připraví Žádost k předložení v požadovaném termínu.
Před podáním bude tato Žádost předložena radě kraje ke schválení v příslušném termínu. V rámci povinných příloh nutných k předložení žádosti, je jednou z příloh doložení čestného prohlášení žadatele o zajištění vlastních zdrojů financování.
V případě přidělení dotace z OP ŽP je reálná šance, že při etapové realizaci projektu bude možné nárokovat průběžné, periodické vyplácení dotace, a to v rámci ukončených
a profinancovaných etap realizovaného projektu.
Původní kvalifikovaně odhadované náklady na Projekt se pohybovaly v rozmezí 175 mil. Kč. Indikovaný soupis objektů a rozsah prací je, pro orientaci, uveden v materiálu
ZK-05-2007-63, př. 1. V důsledku vysokého nárůstu objemu stavebních zakázek v oblasti zateplování, dochází v poslední době k velmi výraznému nárůstu cen v oblasti stavebnictví, z tohoto důvodu, po konzultaci s OM a OE, je původní, kvalifikovaně odhadovaná výše nákladů přepočtena koeficientem 1,4 předpokládaného zdražování použitých materiálů (a to z důvodu, že stavebně technická dokumentace není doposud dokončena) a náklady jsou navýšeny na hranici maximálně 245 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že další jednání zastupitelstva se bude konat až 6. 11. 2007 a Žádost, kterou je kraj povinen předložit nejpozději do 26. 10. 2007, je ke schválení překládán návrh na převod finančních prostředků pro projekt a závazek kraje na financování projektu již nyní.
Žádost o projekt bude radě kraje předložena ke schválení okamžitě po jejím dopracování a odevzdání zpracovatelem, a to před termínem předložení žádosti Řídícímu orgánu OPŽP.
Návrh řešení V současné době probíhají práce na zpracování vlastní žádosti a všech souvisejících dokumentech, které jsou nezbytně nutné pro předložení žádosti. Aby žádost mohla být, v souladu s vyhlášenou výzvou, podána, rada kraje, předkládá návrh na převod finančních prostředků, z Fondu strategických rezerv, na zvláštní účet projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina", pro zajištění přípravy a začátku realizace projektu, a to ve výši maximálně 245 mil. Kč
Tyto finanční prostředky se nebudou nyní fyzicky převádět na zvláštní účet
projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina", který je již pro tento projekt zřízen, ale bude probíhat kontinuální, průběžné čerpání a to na základě uplatnění dodavatelských faktur v rámci smluvního plnění zakázek nutných k fyzické přípravě a realizaci jednotlivých akcí projektu.
StanoviskaRada kraje: Rada kraje Vysočina doporučuje usnesením č. 1225/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout níže uvedené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu krajského projektu kraje Vysočina "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" dle materiálu ZK-05-2007-63, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v celkové výši max. 245 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2010 postupně dle aktuální potřeby projektu;
schvaluje
závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v letech 2007 až 2010 částkou max. 245 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" ve výši stanovené v žádosti o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí.* * * • • • *
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín 26. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz