Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-49

ZK-05-2007-49.doc  ZK-05-2007-49pr1.xls  ZK-05-2007-49pr2.tif  ZK-05-2007-49pr3.doc  ZK-05-2007-49pr4.doc  ZK-05-2007-49pr5.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-05-2007-49
NázevPoskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0434/07/2006/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 10/06 (dále jen "zásady"). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). V rozpočtu kraje v kapitole zemědělství se v roce 2007 jedná o finanční prostředky ve výši 46 700 000 Kč na řešení této problematiky.
V 1. kole příjmu žádostí do 31. ledna 2007 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen "OLVHZ") doručeno 8 žádostí, z nichž zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace 7 žadatelům v celkové výši 38 262 344 Kč. K rozdělení tedy zbývá 8 437 656 Kč.
Ve 2. kole příjmu žádostí do 31. července 2007 bylo OLVHZ doručeno 6 žádostí s požadovanou výší podpory 22 281 689,80 Kč (viz. příloha č. 1 tohoto materiálu).
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 10. 8. 2007. Výše doporučených dotací, důvody nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace, hodnocení, a další údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Zápis ze zasedání hodnotícího výboru včetně prezenční listiny je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor dále ke každé žádosti zpracoval protokol o posouzení žádosti podle přílohy č. 4 zásad. V závěrech těchto protokolů je uvedeno doporučení či nedoporučení poskytnutí dotace včetně její výše. Tyto protokoly jsou k dispozici na OLVHZ.
Hodnotící výbor doporučil poskytnutí dotací v požadované výši těmto 4 žadatelům: Obec Veselý Žďár (ev. č. DVEA 01/02/2007), Obec Trnava (ev. č. DVEA 02/02/2007), Město Třešť (ev. č. DVEA 04/02/2007), Obec Štěpánov nad Svratkou (ev. č. DVEA 05/02/2007). Celková výše doporučené poskytnuté dotace je 6 672 874 Kč.
Hodnotící výbor nedoporučil poskytnutí dotace těmto 2 žadatelům: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (ev. č. DVEA 03/02/2007), Obec Černá (ev. č. DVEA 06/02/2007), jelikož žádosti těchto žadatelů nejsou v souladu s podmínkami zásad (viz příloha č. 2 tohoto materiálu - zápis hodnotícího výboru).
Čerpání dotací bude probíhat podle smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor také doporučil schválení změn v dosud platných zásadách, které jsou uvedeny v zápisu ze zasedání hodnotícího výboru (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Návrh aktualizovaných zásad je uveden v příloze č. 4 tohoto materiálu, přílohou č. 5 tohoto materiálu je změnový dokument zásad proti původní verzi.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 kapitola Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů byla na drobné vodohospodářské ekologické akce schválená částka 46 700 tis. Kč.

Usnesením 1247/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 6 672 874 Kč dle materiálu
ZK-05-2007-49, př. 1 a schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-05-2007-49, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 6 672 874 Kč dle materiálu ZK-05-2007-49, př. 1;
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-05-2007-49, př. 4.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz