Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-50

ZK-05-2007-50.doc  ZK-05-2007-50pr1.xls  ZK-05-2007-50pr2.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-05-2007-50
NázevPoskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0434/07/2006/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi (dále jen "zásady"). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi obcím v kraji Vysočina. V rozpočtu kraje v kapitole Zemědělství se v roce 2007 jedná o finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč na řešení této problematiky.
Ve 1. kole příjmu žádostí do 31. ledna 2007 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen "OLVHZ") doručeno 7 žádostí s požadovanou výší podpory 1 378 830 Kč, přičemž všechny žádosti byly podpořeny. K rozdělení tedy zbývá 621 170 Kč.
Ve 2. kole příjmu žádostí do 31. července 2007 byly OLVHZ doručeny 2 žádosti s požadovanou výší podpory 229 000 Kč (viz. příloha č. 1 tohoto materiálu), přičemž obě žádosti splňují všechny náležitosti a podmínky podávání žádostí podle zásad.
Návrh řešení OLVHZ doporučuje poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, kde je uveden i celkový přehled došlých žádostí. OLVHZ doporučuje tedy poskytnutí dotace oběma žadatelům, jelikož splňují všechny náležitosti a podmínky podávání žádostí podle zásad. Celková výše poskytnuté dotace tedy bude činit 229 000 Kč. Čerpání dotací bude probíhat podle smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 kapitola Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů je na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi schválená částka 2 000 tis. Kč

Usnesením 1248/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 229 000 Kč dle materiálu ZK-05-2007-50, př. 1
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 229 000 Kč dle materiálu ZK-05-2007-50, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz