Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-45

ZK-05-2007-45.doc  ZK-05-2007-45pr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-05-2007-45
NázevDarování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Střední průmyslovou školu Třebíč (dále jen škola). Kraj na základě Rozhodnutí čj. 19646/2001-14 ze dne 26. 6. 2001, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2001, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů získal do svého vlastnictví i majetek, se kterým byla příslušná hospodařit škola, jako tehdejší státní příspěvková organizace. Mezi tímto majetkem jsou i inženýrské sítě (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) a komunikace (ulice Manželů Curieových a účelová komunikace ve sportovním areálu). Do příslušnosti hospodaření školy se veřejné osvětlení (a s ním také část komunikace a dalších inženýrských sítí) dostalo zřejmě nesprávně provedenou delimitací původního majetkového celku vystavěného v Třebíči v souvislosti s výstavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Komunikace - ulice Manželů Curieových má charakter místní komunikace a veřejné osvětlení zajišťuje její osvětlení a osvětlení jejího okolí. Část veřejného osvětlení se nachází ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových, který město v roce 2006 převzalo do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města Třebíč již 17. 1. 1995 rozhodlo o bezúplatném převodu komunikací a veřejného osvětlení do majetku města a na základě jednání ze dne 11. 5. 1995 vedeného mezi tehdejší školou, ČEZ - EDU a městem Třebíč měl být převod proveden ve stávajícím stavu bez připomínek. Převod se neuskutečnil a usnesení zastupitelstva města nebylo naplněno.
Téměř okamžitě po převzetí majetku do vlastnictví kraje bylo ze strany vedení školy iniciováno jednání mezi školou, krajem a městem o převzetí uvedeném majetku. Přes řadu jednání se dosud nepodařilo dosáhnout dohody. Zásadní problém je v tom, že město Třebíč odmítalo převzít veřejné osvětlení (a další uváděný majetek) ve stávajícím stavu.
Po řadě jednání OM předložil radě kraje dne 3. 2. 2004 návrh na řešení spočívající v darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč za současného poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč na jeho rekonstrukci. Rada kraje tento návrh nepřijala a uložila ve věci s městem dále jednat.
K posunu stanovisek však nedošlo.
OM předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasu s odpojením veřejného osvětlení dne 15. 11. 2005. Usnesení nebylo přijato.
Usnesení zastupitelstva města ze dne 29. 9. 2005, kterým byl mj. vysloven souhlas s nabytím předmětných věcí do vlastnictví města formou darování za předpokladu jejich uvedení do stavu bez závad, bylo dopisem hejtmana kraje starostovi města ze dne 25. 11. 2005 odmítnuto jako pro kraj nepřijatelné. Dle projektové dokumentace zpracované na náklady kraje (zpracovaná PD řeší jen část systému VO podél školy a dalších budov ve vlastnictví kraje) vyžaduje veřejné osvětlení kompletní rekonstrukci, respektive odstranění stávajícího a vybudování nového. V tomto dopise byla zároveň zmíněna možnost rozumné dohody spočívající v bezúplatném převodu veřejného osvětlení osvětlujícího ulici Manželů Curieových do vlastnictví města Třebíč se současným poskytnutím dotace z rozpočtu kraje městu na jeho rekonstrukci ve výši např. 50 % investičních nákladů.
Další jednání v této záležitosti se uskutečnilo při příležitosti setkání zástupců obou samospráv v Třebíči dne 19. 1. 2006. Při tomto setkání se řešila celá řada společných problémů a zájmů a mj. byla znovu otevřela i věc převodu veřejného osvětlení. Bylo dohodnuto, že kraj předá zpracovanou projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci části VO, město jí posoudí a následně budou dojednány podmínky převzetí resp. finanční spoluúčasti kraje na rekonstrukci. Projektová dokumentace byla bezprostředně po tomto jednání předána místostarostovi města Ing. Radku Číhalovi, ale ze strany města nebyla žádná reakce.
Dne 25. 9. 2006 ředitel školy rozhodl o odpojení veřejného osvětlení jako zařízení neschopného provozu z hlediska bezpečnosti. Tento stav vyvolal okamžitou reakci ze strany města. Po písemné komunikaci mezi hejtmanem kraje a starostou města bylo vyvoláno jednání, na kterém byl navržen způsob řešení. Ulice Manželů Curieových byla dočasně osvětlena osvětlovacími body z okolních budov.
OM předložil radě kraje dne 23. 1. 2007 návrh na řešení spočívající v darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč za současného poskytnutí dotace ve výši 909 tis. Kč na jeho rekonstrukci. Rada kraje tento návrh usnesení po hlasování nepřijala. Rada kraje přijala usnesení, kterým uložila odboru majetkovému a Miroslavu Houškovi jednat s městem Třebíč o komplexním řešení majetkoprávních vztahů k inženýrským sítím na ulici Manželů Curieových v Třebíči.
Ve věci následně proběhlo několik jednání na úrovni místostarostů města, úředníků městského úřadu, Miroslava Houšky a úředníků OM. Ve věci také jednala Marie Černá.
Návrh řešení Na základě těchto jednání byly učiněny další úkony a zjišťování a návrhy řešení.
Došlo k zpřesnění a přepracování projektové dokumentace na rekonstrukci VO na ul. M. Curieových tak, aby trasa nekolidovala s případnou rekonstrukcí kanalizace. Na základě této aktualizované dokumentace město zadá stavební práce. Na požadavek kraje byla z rozpočtové části dokumentace vyčleněna část trasy VO, která se týká části území kde nejsou objekty kraje. Po tomto činí rozpočtové náklady, na kterých by se měl kraj podle zatímních jednání podílet 1 775 751 Kč, při předpokladu 50% spoluúčasti se jedná o dotaci městu ve výši 888 tis. Kč zaokrouhleně.
Kraj Vysočina zajistil vyčištění kanalizace a zmonitorování stavu kamerou. Výsledky byly předány městu Třebíč s dopisem Miroslava Houšky obsahujícím názor, že stav kanalizace odpovídá době a způsobu pořízení a po provedeném pročištění může bez závaznějších problému sloužit nadále svému účelu. Na výzvu města Třebíč vůči Vodárenské akciové společnosti a.s. tato reagovala negativně s poukazem na zjištěné závady a doporučením na odstranění nalezených závad. To znamená, že město Třebíč nepřevezme od kraje kanalizaci, protože ji následně nepředá provozovateli městské kanalizační sítě. Na dalších jednáních bylo dohodnuto, že ani ze strany města není důvod k neprodlenému přistoupení odstranění závad. V případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních (splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města.
Převzetí komunikace a chodníku bylo ze strany města podmíněno zajištěním odstranění nejzávažnějších závad na náklady kraje. Při v budoucnu vyvstalé potřebě rekonstrukce komunikace a chodníku by se dle požadavku města měl kraj Vysočina a město Třebíč podílet na nákladech v přiměřeném poměru. Protože v tomto případě není možné stanovit podíl jakýmkoli výpočtem (jedná se o veřejně přístupné prostory užívané jak studenty a personálem školy, obyvateli domova pro seniory, tak širokou veřejností) byl vysloven návrh na stajný podíl města a kraje.
OM na základě jednání navrhuje darovat městu Třebíč veřejné osvětlení se současným poskytnutím účelové dotace, kterou kraj poskytne městu na zajištění jeho rekonstrukce ve výši 888 tis. Kč, tj. 50 % předpokládaných nákladů na rekonstrukci části VO dle zpracované projektové dokumentace. Dotace by byla uvolněna na základě předložených kopií dokladů o provedené rekonstrukci VO.
OM dále navrhuje darovat městu Třebíč komunikaci a chodník za předchozího odstranění nejzávažnějších závad.
Kanalizace zůstane ve vlastnictví kraje.
Tyto majetkoprávní úkony (převod nemovitých věcí a poskytnutí dotace obci) jsou ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje.
V případě schválení majetkoprávního převodu bude dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy školy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování nemovitých věcí, poskytnutí dotace a rozpočtovém opatření k zajištění finančního krytí dotace rozpočtem kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 0120/05/2004/RK schválila zveřejnění záměru darovat městu Třebíč veřejné osvětlení, komunikaci a kanalizaci dle materiálu RK-05-2004-10, př. 1 a uložila M. Vystrčilovi a odboru majetkovému jednat s městem Třebíč o podmínkách převodu.

Rada kraje nepřijala usnesení, kterým bylo navrhováno vyslovení souhlasu s odpojením veřejného osvětlení na komunikaci Manželů Curieových v Třebíči (pro 4 hlasy, proti 0, zdrželi se 2).

Rada kraje nepřijala usnesení, podle kterého mělo být zastupitelstvu kraje doporučeno
* rozhodnout:
- darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
- poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 účelovou investiční dotaci ve výši 909 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 909 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč.
Rada kraje usnesením 0110/04/2007/RK uložila odboru majetkovému a Miroslavu Houškovi jednat s městem Třebíč o komplexním řešení majetkoprávních vztahů k inženýrským sítím na ulici Manželů Curieových v Třebíči.


OŠMS souhlasí s navrženým řešením. Vzhledem k technickému stavu veřejného osvětlení, není škola nadále schopna zajistit bezpečný provoz tohoto zařízení.
Ekonomický odbor nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Rada kraje usnesením 1209/26/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout:
- darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
- darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici Manželů Curieových a sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových nacházejících se na pozemcích par. č. 1760/1, 1760/6, 2350, 2373 a 2391 v k. ú. Třebíč tak, jak jsou vedeny na majetkových účtech Střední průmyslové školy Třebíč, za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje;
- poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 dotaci ve výši 888 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč dle materiálu RK-26-2007-27, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace) za předpokladu, že v případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace na ulici Manželů Curieových a v jejím okolí se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních (splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města, a že v případě potřeby rekonstrukce komunikace a chodníku by se na těchto nákladech podílel kraj Vysočina a město Třebíč v přiměřeném poměru;
? schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 888 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
* darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici Manželů Curieových a sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových nacházejících se na pozemcích par. č. 1760/1, 1760/6, 2350, 2373 a 2391 v k. ú. Třebíč tak, jak jsou vedeny na majetkových účtech Střední průmyslové školy Třebíč, za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje;
* poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 dotaci ve výši 888 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč dle materiálu RK-26-2007-27, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace) za předpokladu, že v případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace na ulici Manželů Curieových a v jejím okolí se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních (splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města, a že v případě potřeby rekonstrukce komunikace a chodníku by se na těchto nákladech podílel kraj Vysočina a město Třebíč v přiměřeném poměru;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 888 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč;
* dodatek č.4 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu
ZK-05-2007-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz