Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-13

ZK-05-2007-13.doc  ZK-05-2007-13pr1.doc  ZK-05-2007-13pr2.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-05-2007-13
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový obdržel žádosti obcí Lubné a Níhov o bezúplatný převod pozemků, a to par. č. 279/1-ostatní plocha, silnice o výměře 6566 m2 v k. ú. a obci Lubné a par. č. 865-ostatní plocha, silnice o výměře 10280 m2 v k. ú. a obci Níhov. Tyto pozemky jsou součástí místní komunikace, která obě obce spojuje a je v majetku uvedených obcí (pouze komunikace).
Nemovitost, par. č. 279/1 v k. ú. Lubné, je zapsána na listu vlastnictví č. 95 a nemovitost, par. č. 865 v k. ú. Níhov je zapsána na listu vlastnictví č. 227. Tyto obce spadají nyní již pod Jihomoravský kraj. Uvedené pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město.
V rámci větší právní jistoty byla požádána o stanovisko i Krajská správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, avšak tato se odmítla vyjádřit s odůvodněním, že by bylo vhodnější obrátit se nejdříve ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že jde ve skutečnosti o místní komunikaci, tak dotaz učiněn nebyl.
Zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 9. 5. 2007 až 11. 6. 2007.
Přijetí daru těchto pozemků bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Lubné dne 28. 6. 2007, č. 76 a na zasedání zastupitelstva obce Níhov dne 18. 5. 2007, č. 8.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemek par. č. 279/1 v k. ú. Lubné do vlastnictví obce Lubné a darovat pozemek par. č. 865 v k. ú. Níhov do vlastnictví obce Níhov. Těmito převody dojde ke sjednocení vlastnictví stavby s pozemkem.
Po vydání rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obcí zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu darovacích smluv do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouvy stanou účinnými.
Návrh předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky do vlastnictví obcí a schválení dodatků zřizovacích listin pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením č. 0604/16/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat zastavěné pozemky místní komunikací obcím a doporučila zastupitelstvu kraje toto darování schválit.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 279/1, ostatní plocha, silnice o výměře 6566 m2 v k. ú. a obci Lubné z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lubné a pozemek par. č. 865, ostatní plocha, silnice o výměře 10280 m2 v k. ú. a obci Níhov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Níhov;
schvaluje
* dodatek č. 127 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-13, př. 1;
* dodatek č. 128 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-13, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz