Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-67

ZK-05-2007-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-05-2007-67
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 č.j. 15 223/2007-50 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) dotaci pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava ve výši 295 223 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na 3. čtvrtletí 2007 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě. Dotace lze použít na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, vybavení sportovními potřebami) a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (např. mzdové náklady, povinné odvody, cestovné, víza).
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 10. 7. 2007 s usnesením č. 0956/22/2007/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT pro sportovní gymnázia ve výši 295 223,- Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 o částku 295 223,- Kč dle materiálu RK-22-2007-47 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz