Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-52

ZK-05-2007-52.doc  ZK-05-2007-52pr1.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-05-2007-52
NázevNotifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
Zpracoval P. Bureš, M. Brom
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuPo vstupu České republiky do Evropské unie se začala agrární oblast řídit pravidly a cíli Společné zemědělské politiky tak, jak jsou definovány v čl. 32 (bývalý článek 38) a násl. Smlouvy o založení ES. Podle Směrnice společenství pro státní pomoc v sektoru zemědělství 2000/C28/02 musí být veškerá veřejná podpora, která je poskytována ve spojitosti s činnostmi souvisejícími s výrobou, zpracováním a odbytem zemědělských produktů, jež spadají do působnosti Přílohy I Smlouvy o ES, slučitelná s principy společného trhu. Veřejná podpora dále musí brát v úvahu i mezinárodní závazky Společenství, které jsou v případě zemědělství jmenovitě stanoveny v Dohodě WTO (Světová obchodní organizace) o zemědělství. Podle této dohody se na takovou pomoc vztahuje ohlašovací povinnost, tzv. notifikace, jejíž pravidla upravuje v rámci EU Nařízení Rady (ES) č. 659/1999.
Z výše uvedených důvodů byl po vstupu do EU ukončen dotační titul na ozdravení včelstev v kraji Vysočina a program na podporu zemědělských projektů z Fondu Vysočiny. V průběhu roku 2006 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval Zásady, přičemž snahou bylo zařazení takových opatření, která svým rozsahem a dopadem mohou zasáhnout nejen oblast zemědělské prvovýroby, ale i oblast životního prostředí, výzkumu a vývoje, společenský život a spolkovou činnost na venkově, propagaci kraje a nakonec i široké spektrum výrobců a spotřebitelů potravin.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo Zásady dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0296/04/2006/ZK. Dalším nezbytným krokem bylo posouzení výše zmiňovaných materiálů útvary Evropské komise v návaznosti na komunitární právo (notifikace). Evropská komise ukončila schvalovací proceduru dne 24. 7. 2007 rozhodnutím o slučitelnosti nové veřejné podpory kraje Vysočina se společným trhem.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval návrh Zásad včetně zapracovaných změn a připomínek vzešlých z notifikační procedury (viz. materiál
ZK-05-2007-52, př. 1).
Účelem Zásad je podpora a rozvoj zemědělství a života na vesnici v kraji Vysočina tj. zvýšení konkurenceschopnosti a kvality zemědělských produktů s pozitivním vlivem na stabilizaci a kvalitu života ve venkovském prostoru.
Finanční podpora kraje Vysočina pro sektor zemědělství je koncipována jako podpora komplementární. Proto je navrhována v takovém časovém horizontu, aby sledovala celé budoucí plánovací období EU 2007-2013 a doplňovala a navazovala na politiku EU a České republiky v oblasti zemědělství. Zásady nabudou platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje - připomínky byly do předkládaného materiálu zapracovány.

Ekonomický odbor - v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v dalších možných požadavcích kapitoly Zemědělství je na dotace v oblasti zemědělství uvažováno s částkou 5 000 tis. Kč.

Návrh Zásad byl konzultován s dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.

Usnesením 1245/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-05-2007-52, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz