Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2017 - 07.11.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení důležitých termínů na rok 2018
05Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
06Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
07Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
08FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
09FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
10Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
12Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
14Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
15Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
16Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
17Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
18Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19Předání nemovité věci do hospodaření Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
20Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
21Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
22Uzavření budoucí kupní smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
23Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
25Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
26Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
27Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
28Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
29Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
30Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
31Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
33Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
34Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
35Výkup pozemku v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
36Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
37Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
40Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
41Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
42Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
43Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
44Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
45Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
46Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
47Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Panské Dubenky
48Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
49Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
50Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 1
51Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
52Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 2
53Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
54Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
55Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy - 1
56Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
57Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
58Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
59Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
60FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
63Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
64FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
65Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
66Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
67Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
68Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
69Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
70Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
71Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
72FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
73Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
74Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
75Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
82Změny ve zřizovacích listinách
83Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
84Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
85Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
86Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
87Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
88Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
89Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
90Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
92Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz