Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017 konaného dne 7. 11. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 7. 11. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven M. Hrůza.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
89. Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
90. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
92. Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení důležitých termínů na rok 2018
 5. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 8. FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 9. FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
 10. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
 12. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 14. Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
 15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
 17. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
 18. Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 19. Předání nemovité věci do hospodaření Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
 20. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
 22. Uzavření budoucí kupní smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
 23. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
 25. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
 26. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
 27. Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
 28. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
 30. Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 33. Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
 34. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 35. Výkup pozemku v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
 36. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
 37. Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 40. Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
 41. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
 42. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
 43. Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
 44. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
 45. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
 46. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
 47. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Panské Dubenky
 48. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
 49. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 1
 51. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 2
 53. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
 54. Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
 55. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy - 1
 56. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 57. Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 58. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
 59. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
 60. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
 63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
 64. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
 65. Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
 66. Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
 67. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
 68. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 69. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
 70. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
 71. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
 72. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
 73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 74. Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
 75. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
 82. Změny ve zřizovacích listinách
 83. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
 85. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 86. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 87. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
 88. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
 89. Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 90. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 92. Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 93. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0434/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Miroslav Houška a Vladimír Malý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0435/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Miroslava Houšku a Vladimíra Malého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o činnosti rady kraje obsahující zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotaz k bodu:
 • Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
  (RK-27-2017-14.doc)
J. Kalina požádal radu kraje o vyjádření k materiálům:
 • Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
  (RK-29-2017-05.doc)
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (RK-31-2017-15.doc)
 • Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence (RK-32-2017-23.doc)
 • Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (RK-33-2017-07.doc)
H. Vrzalová požádala o upřesnění k bodu:
 • Partnerství Kraje Vysočina v projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách (RK-29-2017-45.doc)
Č. Jůzl vznesl dotaz k materiálům:
 • Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 (RK-28-2017-25.doc)
 • Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 (RK-28-2017-26.doc)
J. Zahradníček požádal o informace k bodům:
 • Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina (RK-27-2017-25.doc)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
  (RK-27-2017-26.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili: J. Běhounek, J. Hyliš, V. Novotný, P. Franěk a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.
M. Vystrčil ve svém příspěvku apeloval v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob na obezřetnost při poskytování a zpracovávání osobních údajů a postup veřejné správy v této záležitosti do doby adaptace uvedeného nařízení do českého právního řádu.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0436/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-02.doc, ZK-06-2017-02, př. 1, ZK-06-2017-02, př. 2, ZK-06-2017-02, př. 3, ZK-06-2017-02, př. 4, ZK-06-2017-02, př. 5, ZK-06-2017-02, př. 6, ZK-06-2017-02, př. 7, ZK-06-2017-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období. Ve svém vystoupení připojil informaci týkající se titulu Podnik podporující zdraví III. stupně, který Kraj Vysočina v roce 2017 opakovaně obhájil. V otázce personálních záležitostí informoval zastupitele o rezignaci A. Kuchařové na post vedoucí oddělení ostatních správních činností. Novým vedoucím oddělení ostatních správních činností byl od 1. 1. 2018 jmenován D. Marek.
M. Houška a M. Vystrčil vznesli dotazy k výstupům ze semináře eRecept, na průběžné hodnocení Veřejné dopravy Vysočiny a na výsledky zasedání Regionální stálé konference.
J. Kalina se zajímal o průběh a organizační zajištění podávání žádostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
K vzneseným dotazům se vyjádřili: J. Běhounek, J. Hyliš, P. Pacal, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a P. Pavlinec, vedoucí oddělení informatiky.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0437/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-03.doc, ZK-06-2017-03, př. 1, ZK-06-2017-03, př. 2, ZK-06-2017-03, př. 3

04. Stanovení důležitých termínů na rok 2018
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje přehled termínů významných setkání a akcí plánovaných na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0438/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2018 dle materiálu ZK-06-2017-04.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-04.doc

05. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení přísedící Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0439/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 07. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-05.doc, ZK-06-2017-05, př. 1, ZK-06-2017-05, př. 2

06. Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0440/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-06.doc, ZK-06-2017-06, př. 1, ZK-06-2017-06, př. 2

07. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0441/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 479 282 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2017-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-07, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-06-2017-07, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 479 282 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 479 282 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-07.doc, ZK-06-2017-07, př. 1, ZK-06-2017-07, př. 2, ZK-06-2017-07, př. 3, ZK-06-2017-07, př. 4

08. FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0442/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-08.doc, ZK-06-2017-08, př. 1, ZK-06-2017-08, př. 2

09. FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předložené žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0443/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-09, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-09.doc, ZK-06-2017-09, př. 1, ZK-06-2017-09, př. 2, ZK-06-2017-09, př. 3, ZK-06-2017-09, př. 4, ZK-06-2017-09, př. 5

10. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o mezistátní spolupráci zdravotnické záchranné služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0444/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0090/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu ZK-06-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-10.doc, ZK-06-2017-10, př. 1, ZK-06-2017-10, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření Smlouvy o zápůjčce pro nemocnici Havlíčkův Brod na předfinancování výše uvedeného Projektu.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0445/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče dle materiálu ZK-06-2017-11, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 77 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-11.doc, ZK-06-2017-11, př. 1, ZK-06-2017-11, př. 2, ZK-06-2017-11, př. 3, ZK-06-2017-11, př. 4, ZK-06-2017-11, př. 5

12. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-12.doc, ZK-06-2017-12, př. 1, ZK-06-2017-12, př. 2, ZK-06-2017-12, př. 3, ZK-06-2017-12, př. 4, ZK-06-2017-12, př. 5, ZK-06-2017-12, př. 6, ZK-06-2017-12, př. 7

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3523 - Odborné léčebné ústavy ve výši 112 560 Kč a § 3522 - Ostatní nemocnice ve výši 1 473 330 Kč) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v celkové výši 1 585 890 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu ZK-06-2017-13, př. 2;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace pro:
  • Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., ve výši 112 560 Kč
  • Nemocnici sv. Zdislavy, a. s., ve výši 983 560 Kč
  • Vysočinské nemocnice, s. r. o., ve výši 489 770 Kč
 • na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2017-13, př. 3, ZK-06-2017-13, př. 4 a ZK-06-2017-13, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-13.doc, ZK-06-2017-13, př. 1, ZK-06-2017-13, př. 2, ZK-06-2017-13, př. 3, ZK-06-2017-13, př. 4, ZK-06-2017-13, př. 5, ZK-06-2017-13, př. 6

14. Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0448/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 vyměřeného městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595, a o nabytí právní moci tohoto platebního výměru.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-14.doc, ZK-06-2017-14, př. 1, ZK-06-2017-14, př. 2, ZK-06-2017-14, př. 3, ZK-06-2017-14, př. 4

15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o pomoc při zajištění finanční spoluúčasti na pořízení nového vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu nemocnice.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0449/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu ZK-06-2017-15, př. 6;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-15.doc, ZK-06-2017-15, př. 1, ZK-06-2017-15, př. 2, ZK-06-2017-15, př. 3, ZK-06-2017-15, př. 4, ZK-06-2017-15, př. 5, ZK-06-2017-15, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 33, 35 - 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 0450/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-16, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-16.doc, ZK-06-2017-16, př. 1, ZK-06-2017-16, př. 2

17. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
Usnesení 0451/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-17, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-17.doc, ZK-06-2017-17, př. 1

18. Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Usnesení 0452/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, dle materiálu ZK-06-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-18.doc, ZK-06-2017-18, př. 1

19. Předání nemovité věci do hospodaření Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
Usnesení 0453/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-19.doc, ZK-06-2017-19, př. 1

20. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
Usnesení 0454/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby II/357 Strachujov - Jimramov;
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně oprávněného hospodařit s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2017-20, př. 1 na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu II/357 Strachujov - Jimramov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-20.doc, ZK-06-2017-20, př. 1, ZK-06-2017-20, př. 2

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
Usnesení 0455/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1620 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 3;
 • dodatek č. 1621 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-21.doc, ZK-06-2017-21, př. 1, ZK-06-2017-21, př. 2, ZK-06-2017-21, př. 3, ZK-06-2017-21, př. 4, ZK-06-2017-21, př. 5, ZK-06-2017-21, př. 5a, ZK-06-2017-21, př. 5b, ZK-06-2017-21, př. 5c

22. Uzavření budoucí kupní smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
Usnesení 0456/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-22.doc, ZK-06-2017-22, př. 1, ZK-06-2017-22, př. 2, ZK-06-2017-22, př. 3

23. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
Usnesení 0457/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-23.doc, ZK-06-2017-23, př. 1, ZK-06-2017-23, př. 2, ZK-06-2017-23, př. 3

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
Usnesení 0458/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 2 z vlastnictví obce Ostrov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostrov;
schvaluje
 • dodatek č. 1622 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 4;
 • dodatek č. 1623 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-24.doc, ZK-06-2017-24, př. 1, ZK-06-2017-24, př. 2, ZK-06-2017-24, př. 3, ZK-06-2017-24, př. 4, ZK-06-2017-24, př. 5, ZK-06-2017-24, př. 6

25. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
Usnesení 0459/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. ledna 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-25.doc, ZK-06-2017-25, př. 1, ZK-06-2017-25, př. 2, ZK-06-2017-25, př. 3

26. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
Usnesení 0460/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. července 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-26.doc, ZK-06-2017-26, př. 1, ZK-06-2017-26, př. 2, ZK-06-2017-26, př. 2a, ZK-06-2017-26, př. 3

27. Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
Usnesení 0461/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par č. 1089/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, oddělené GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2 a dále pozemek par. č. 1088/38 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, vzniklý dle téhož GP z dílu d o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu c o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
schvaluje
dodatek č. 1625 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-27, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-27.doc, ZK-06-2017-27, př. 1, ZK-06-2017-27, př. 2

28. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 0462/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k.ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
dodatek č. 1626 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-28.doc, ZK-06-2017-28, př. 1, ZK-06-2017-28, př. 2, ZK-06-2017-28, př. 2a

29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
Usnesení 0463/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městysem Stařeč na převod silnice III/4103;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/4103 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 v k. ú. Kracovice.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-29.doc, ZK-06-2017-29, př. 1

30. Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
Usnesení 0464/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-30.doc, ZK-06-2017-30, př. 1, ZK-06-2017-30, př. 2

31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
Usnesení 0465/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1627 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-31, př. 3;
 • dodatek č. 1628 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-31, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-31.doc, ZK-06-2017-31, př. 1, ZK-06-2017-31, př. 2, ZK-06-2017-31, př. 3, ZK-06-2017-31, př. 4

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0466/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a část pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 225, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 1;
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-32.doc, ZK-06-2017-32, př. 1, ZK-06-2017-32, př. 2, ZK-06-2017-32, př. 3

33. Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
Usnesení 0467/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu stavby pozemní komunikace - vyřazené silnice III/36075 včetně všech součástí příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
rozhoduje
převést darem stavbu pozemní komunikace - vyřazenou silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 - ost. plocha, par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice (oba vzniklé dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, všechny v k. ú. Třebíč a dle GP č. 611-38654/2015 nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1629 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-33.doc, ZK-06-2017-33, př. 1, ZK-06-2017-33, př. 2

35. Výkup pozemku v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0468/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1630 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-35.doc, ZK-06-2017-35, př. 1, ZK-06-2017-35, př. 2, ZK-06-2017-35, př. 2a

36. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
Usnesení 0469/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-36, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-36.doc, ZK-06-2017-36, př. 1, ZK-06-2017-36, př. 2, ZK-06-2017-36, př. 2a, ZK-06-2017-36, př. 2b, ZK-06-2017-36, př. 2c, ZK-06-2017-36, př. 3

37. Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0470/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-37.doc, ZK-06-2017-37, př. 1, ZK-06-2017-37, př. 2, ZK-06-2017-37, př. 3, ZK-06-2017-37, př. 4

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
Usnesení 0471/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-38, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-38, př. 2;
schvaluje
 • dodatek č. 1631 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-38, př. 3;
 • dodatek č. 1632 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-38, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-38.doc, ZK-06-2017-38, př. 1, ZK-06-2017-38, př. 2, ZK-06-2017-38, př. 3, ZK-06-2017-38, př. 4, ZK-06-2017-38, př. 5

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0472/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 -Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-39.doc

40. Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
Usnesení 0473/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-40.doc, ZK-06-2017-40, př. 1, ZK-06-2017-40, př. 2, ZK-06-2017-40, př. 3, ZK-06-2017-40, př. 3a, ZK-06-2017-40, př. 3b, ZK-06-2017-40, př. 3c

41. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
Usnesení 0474/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový, KSÚSV
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-41.doc, ZK-06-2017-41, př. 1, ZK-06-2017-41, př. 1a, ZK-06-2017-41, př. 1b, ZK-06-2017-41, př. 2, ZK-06-2017-41, př. 3

42. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 0475/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. února 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-42.doc, ZK-06-2017-42, př. 1, ZK-06-2017-42, př. 1a, ZK-06-2017-42, př. 1b, ZK-06-2017-42, př. 2

43. Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
Usnesení 0476/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138//12, a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-43.doc, ZK-06-2017-43, př. 1, ZK-06-2017-43, př. 1a

44. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0477/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-44.doc, ZK-06-2017-44, př. 1, ZK-06-2017-44, př. 2, ZK-06-2017-44, př. 2a

45. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
Usnesení 0478/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0022/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 tak, že materiál ZK-01-2017-21, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-45.doc, ZK-06-2017-45, př. 1

46. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
Usnesení 0479/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 1 v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 2 v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 3 v k. ú. Rácov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-46.doc, ZK-06-2017-46, př. 1, ZK-06-2017-46, př. 2, ZK-06-2017-46, př. 3, ZK-06-2017-46, př. 4

47. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0480/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k.ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • nabýt darem pozemek dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/9 o výměře 13 m2, oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1633 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-47, př. 1;
 • dodatek č. 1634 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-47.doc, ZK-06-2017-47, př. 1, ZK-06-2017-47, př. 2, ZK-06-2017-47, př. 3, ZK-06-2017-47, př. 3a

48. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
Usnesení 0481/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 2 z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1635 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 3;
 • dodatek č. 1636 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-48.doc, ZK-06-2017-48, př. 1, ZK-06-2017-48, př. 2, ZK-06-2017-48, př. 3, ZK-06-2017-48, př. 4, ZK-06-2017-48, př. 5a

49. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0482/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky potřebné pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat nově oddělené dle geometrických plánů č. 667-326/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-06-2017-49, př. 1 a ZK-06-2017-49, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. únor 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-49.doc, ZK-06-2017-49, př. 1, ZK-06-2017-49, př. 2, ZK-06-2017-49, př. 3

50. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 1
Usnesení 0483/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-06-2017-50, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-50.doc, ZK-06-2017-50, př. 1

51. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 0484/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-51.doc

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 2
Usnesení 0485/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálů ZK-06-2017-52, př. 1, ZK-06-2017-52, př. 2 a ZK-06-2017-52, př. 3 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-52.doc, ZK-06-2017-52, př. 1, ZK-06-2017-52, př. 2, ZK-06-2017-52, př. 3

53. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
Usnesení 0486/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-53.doc, ZK-06-2017-53, př. 1, ZK-06-2017-53, př. 2, ZK-06-2017-53, př. 3

54. Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
Usnesení 0487/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, pozemky KN p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
schvaluje
dodatek č. 1637 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-54, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31.3.2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-54.doc, ZK-06-2017-54, př. 1, ZK-06-2017-54, př. 2, ZK-06-2017-54, př. 2a

55. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy - 1
Usnesení 0488/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1538A Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-55, př. 1;
 • dodatek č. 1539A Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-55.doc, ZK-06-2017-55, př. 1, ZK-06-2017-55, př. 2

56. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0489/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1640 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-56, př. 1;
 • dodatek č. 1641 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-56.doc, ZK-06-2017-56, př. 1, ZK-06-2017-56, př. 2

57. Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0490/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, oddělený geometrickým plánem č. 1956-230/2017 z pozemku par. č. 1062/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1642 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-57.doc, ZK-06-2017-57, př. 1, ZK-06-2017-57, př. 2, ZK-06-2017-57, př. 2a

58. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0491/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést:
 • úplatně pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 88 320 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628 s tím, že kupující dále uhradí znalečné za vyhotovení posudku ve výši 1 500 Kč a částku 5 200 Kč za vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku;
 • darem pozemek par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
 • dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2017-58, př. 1;
 • dodatek č. 29 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2017-58, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-58.doc, ZK-06-2017-58, př. 1, ZK-06-2017-58, př. 2, ZK-06-2017-58, př. 3

59. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
Usnesení 0492/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 14 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem ZK-06-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-59.doc, ZK-06-2017-59, př. 1

34. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smluv zakládajících pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu.
Č. Jůzl vznesl dotaz k ceně nabytých pozemků.
K vznesenému dotazu se vyjádřil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0493/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-06-2017-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-34.doc, ZK-06-2017-34, př. 1, ZK-06-2017-34, př. 2, ZK-06-2017-34, př. 2a, ZK-06-2017-34, př. 3

60. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0494/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-60.doc, ZK-06-2017-60, př. 1, ZK-06-2017-60, př. 2, ZK-06-2017-60, př. 3, ZK-06-2017-60, př. 4, ZK-06-2017-60, př. 5, ZK-06-2017-60, př. 6

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku za účelem realizace projektu „Památky žijí“.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-61.doc, ZK-06-2017-61, př. 1, ZK-06-2017-61, př. 2, ZK-06-2017-61, př. 3, ZK-06-2017-61, př. 4

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku za účelem realizace projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0496/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu ZK-06-2017-62, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu ZK-06-2017-62, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-62.doc, ZK-06-2017-62, př. 1, ZK-06-2017-62, př. 2, ZK-06-2017-62, př. 3, ZK-06-2017-62, př. 4

63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí akci Muzea Vysočiny Třebíč včetně schválení závazku jejího předfinancování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0497/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-63.doc, ZK-06-2017-63, př. 1, ZK-06-2017-63, př. 2, ZK-06-2017-63, př. 3

64. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu ZK-06-2017-64, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-64.doc, ZK-06-2017-64, př. 1, ZK-06-2017-64, př. 2, ZK-06-2017-64, př. 3

65. Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0018 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 5;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-65.doc, ZK-06-2017-65, př. 1, ZK-06-2017-65, př. 2, ZK-06-2017-65, př. 3, ZK-06-2017-65, př. 4, ZK-06-2017-65, př. 5, ZK-06-2017-65, př. 6

66. Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanou aktualizací výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0500/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-66.doc, ZK-06-2017-66, př. 1, ZK-06-2017-66, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
Usnesení 0501/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-06-2017-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-67.doc, ZK-06-2017-67, př. 1

68. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0502/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu ZK-06-2017-68, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-68.doc, ZK-06-2017-68, př. 1, ZK-06-2017-68, př. 2

69. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
Usnesení 0503/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu ZK-06-2017-69, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-69.doc, ZK-06-2017-69, př. 1

70. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Usnesení 0504/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 1;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 2;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-70.doc, ZK-06-2017-70, př. 1, ZK-06-2017-70, př. 2, ZK-06-2017-70, př. 3

71. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
Usnesení 0505/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V dle materiálů ZK-06-2017-71, př. 1, ZK-06-2017-71, př. 2 a ZK-06-2017-71, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-71.doc, ZK-06-2017-71, př. 1, ZK-06-2017-71, př. 2, ZK-06-2017-71, př. 3

89. Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout Domovu důchodců Onšov bezúročnou zápůjčku k předfinancování uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0506/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu ZK-06-2017-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-89.doc, ZK-06-2017-89, př. 1, ZK-06-2017-89, př. 2

90. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
P. Franěk podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-90.doc, ZK-06-2017-90, př. 1, ZK-06-2017-90, př. 2, ZK-06-2017-90, př. 3

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb z kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-06-2017-91, př. 2 a ZK-06-2017-91, př. 3;
    • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-91.doc, ZK-06-2017-91, př. 1, ZK-06-2017-91, př. 2, ZK-06-2017-91, př. 3, ZK-06-2017-91, př. 4

72. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0509/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 dle materiálu ZK-06-2017-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-72.doc, ZK-06-2017-72, př. 1, ZK-06-2017-72, př. 2

73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0510/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2017-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-73.doc, ZK-06-2017-73, př. 1

74. Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje určený na financování daného projektu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0511/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 6. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-74.doc, ZK-06-2017-74, př. 1, ZK-06-2017-74, př. 2

75. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
J. Hyliš sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0512/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-75, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-75.doc, ZK-06-2017-75, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 81, 84 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Usnesení 0513/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-76.doc, ZK-06-2017-76, př. 1, ZK-06-2017-76, př. 2

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Usnesení 0514/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-77.doc, ZK-06-2017-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
Usnesení 0515/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-78.doc, ZK-06-2017-78, př. 1

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
Usnesení 0516/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2017-79, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2017-79, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-79.doc, ZK-06-2017-79, př. 1, ZK-06-2017-79, př. 2, ZK-06-2017-79, př. 3

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0517/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání dle materiálu ZK-06-2017-80, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-80.doc, ZK-06-2017-80, př. 1, ZK-06-2017-80, př. 2, ZK-06-2017-80, př. 3, ZK-06-2017-80, př. 4, ZK-06-2017-80, př. 5, ZK-06-2017-80, př. 6

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0518/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybavení centra moderních technologií dle materiálu ZK-06-2017-81, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu Vybavení centra moderních technologií.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-81.doc, ZK-06-2017-81, př. 1, ZK-06-2017-81, př. 2, ZK-06-2017-81, př. 3, ZK-06-2017-81, př. 4, ZK-06-2017-81, př. 5, ZK-06-2017-81, př. 6

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
Usnesení 0519/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu ZK-06-2017-84, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-84.doc, ZK-06-2017-84, př. 1

82. Změny ve zřizovacích listinách
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanou úpravou zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-06-2017-82, př. 1;
 • Dodatek č. 30 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-06-2017-82, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-82.doc, ZK-06-2017-82, př. 1, ZK-06-2017-82, př. 2

83. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
J. Fialová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o zajištění ubytování a stravování krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu ZK-06-2017-83, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 2. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-83.doc, ZK-06-2017-83, př. 1

85. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Pacal sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-06-2017-85, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-85.doc, ZK-06-2017-85, př. 1

86. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-06-2017-86, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-86.doc, ZK-06-2017-86, př. 1, ZK-06-2017-86, př. 2

87. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh odvolat a jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2018 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2018;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-87, př. 2;
 • odvolat a jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov dle materiálu ZK-06-2017-87, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-87.doc, ZK-06-2017-87, př. 1, ZK-06-2017-87, př. 2, ZK-06-2017-87, př. 3, ZK-06-2017-87, př. 4

92. Podpora výzkumného projektu „Ochrana vod Pilotní ověření management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na podporu uvedeného projektu žadateli. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/06/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 dle materiálu ZK-06-2017-92, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2017-92, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-92.doc, ZK-06-2017-92, př. 1, ZK-06-2017-92, př. 2

88. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
J. Veleba předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a zvolit člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/06/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2017-88.doc, ZK-06-2017-88, př. 1, ZK-06-2017-88, př. 2, ZK-06-2017-88, př. 3

93. Rozprava členů zastupitelstva
E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, v rámci svého vystoupení nejprve seznámila zastupitele kraje s výsledky dvouleté činnosti organizace a poté přednesla vizi projektové kanceláře.
M. Nevoral se dotázal na důvody zúžení vozovky opravené silnice II/351 v úseku Třebíč směr Valeč a na možnost rozšíření tohoto úseku na původní rozměry komunikace.
J. Běhounek se krátce vyjádřil k této záležitosti a přislíbil odeslání podrobných informací ohledně rekonstrukce silnice II/351 v úseku Třebíč směr Valeč všem zastupitelům kraje.

Závěrem rozpravy J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 12. 12. 2017.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Houška        ……...……………………………………


Vladimír Malý        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017 dne 7. 11. 2017.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 14. 11. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz