Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-70

ZK-06-2017-70.doc  ZK-06-2017-70pr01.doc  ZK-06-2017-70pr02.doc  ZK-06-2017-70pr03.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-06-2017-70
NázevNávrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě schváleného rozpočtu pro rok 2017 má v plánu realizovat do konce roku nákup elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, a to v rámci plánové obnovy lůžek do příspěvkových organizací Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova a Domov ve Zboží, příspěvková organizace. Dodávka pečovatelských lůžek se uskuteční na základě veřejné zakázky, přičemž dle schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 je počítáno s finanční částkou určenou na obnovu lůžek ve výši 2 000 000 Kč.
Zároveň v současné době Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj I . V rámci tohoto projektu již proběhl nákup rodinného domu č. p. 1067 ve Světlé nad Sázavou a nyní je realizována jeho rekonstrukce pro účely vybudování komunitního bydlení pro 6 osob s mentálním a kombinovaným postižením, kterým bude Domov Háj, p. o., poskytovat službu domov pro osoby se zdravotním postižením v běžné zástavbě tohoto města. V rámci realizace projektu je počítáno i s vybavením objektu movitým majetkem, který bude sloužit jak pro klienty tak pracovníky příspěvkové organizace.
Předkládaný materiál řeší problematiku předání pořízeného movitého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, Domov ve Zboží a Domov Háj v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
Návrh řešení Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatků zřizovacích listin Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace a Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek, pořízený v rámci obnovy pečovatelských lůžek.
Předpokládaná celková hodnota pořízeného movitého majetku na obnovu pečovatelských lůžek je stanovena schváleným rozpočtem Kraje Vysočina pro rok 2017 ve výši maximálně 2 000 000 Kč.
Dále se navrhuje zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek pořízený v rámci projektu Transformace Domova Háj I.
Předpokládaná celková hodnota movitého majetku je stavena rozpočtem projektu a činí 758 700 Kč bez DPH. Jedná se o vybavení nábytkem, elektro spotřebiči, drobným vybavením domácnosti a počítačovou technologií.
Datum, k němuž bude majetek předán organizacím k hospodaření, bude uveden na předávacích protokolech mezi Krajem Vysočina (zastoupený zaměstnancem odboru sociálních věcí) a jednotlivými příspěvkovými organizacemi, v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
StanoviskaRada Kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina usnesením č. 1896/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 schválit:
• Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 1;
• Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 2;
• Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-34-2017-58, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 1;
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-70, př. 2;
* Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2017-70, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz