Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-48

ZK-06-2017-48.doc  ZK-06-2017-48pr01.xls  ZK-06-2017-48pr02.xls  ZK-06-2017-48pr03.doc  ZK-06-2017-48pr04.doc  ZK-06-2017-48pr05.pdf  ZK-06-2017-48pr05a.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-06-2017-48
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší na základě žádosti obce Jihlávka převést darem části pozemku KN p. č. 1597/1, ostatní plocha, silnice v k. ú. Jihlávka, které byly zastavěny chodníky v rámci stavby Chodníky Jihlávka , z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Jihlávka.
Odbor majetkový navrhuje převést darem i pozemky p. č. 1597/11, p. č. 1597/13, p. č. 1697/16, které byly odděleny chodníkem od silnice č. III/13418 a nacházejí se mimo těleso komunikace.
Za účelem majetkoprávního vypořádání obec Jihlávka předložila geometrický plán číslo
272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017.
Dle tohoto geometrického plánu se jedná o pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 1.
Usnesením 1464/24/2015/RK ze dne 11. 8. 2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 1597/1 stavbou Chodníky Jihlávka a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Současně rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části tohoto pozemku, zastavěného stavbou, investorovi stavby. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 17. 8. 2015 do 17. 9. 2015. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena mezi obcí Jihlávka a Krajem Vysočina dne 31. 8. 2015.
Pozemek par. č. 1597/1 v k. ú. Jihlávka získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 104 pro k. ú. a obec Jihlávka.
OM současně řeší darování částí pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 2, zastavěných silnicí č. III/13418 z vlastnictví Obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina, oddělených geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemků KN st. p. č. 8 a p. č. 1561/8 v k. ú. a obci Jihlávka.
Pozemky KN stavební parcela číslo 8 a pozemková parcela číslo 1561/8 nabyla obec na základě zákona č. 172/1991 Sb. a Návrhu obce ze dne 22. 2. 1999.
Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Jihlávka s právem vlastnickým pro obec Jihlávka.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti obce Jihlávka vyhovět a pozemky v rozsahu dle přílohy ZK-06-2017-48, př. 1 převést darem do vlastnictví obce Jihlávka. Pozemky jsou zastavěny chodníky, popř. tvoří veřejné prostranství, nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM dále navrhuje pozemky v rozsahu dle ZK-06-2017-48, př. 2, zastavěné silnicí č. III/13418 převést darem z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina.
Současně s těmito převody bude dvěma dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Jihlávka dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka, rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 2 a schválit 2 dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterými bude upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.
StanoviskaUsnesením 1464/24/2015/RK ze dne 11.8.2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 1597/1 stavbou Chodníky Jihlávka a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Současně rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části tohoto pozemku, zastavěného stavbou, investorovi stavby. Záměr byl zveřejněn na úřední desce v období od 17.8.2015 do 17.9.2015. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena mezi Obcí Jihlávka a Krajem Vysočina dne 31.8.2015.
Usnesením 1489/26/2017/RK rada kraje rozhodla dne 22.8.2017 zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Jihlávka dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnicctví obce Jihlávka a nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 2 z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina.
Vlastní zveřejnění záměru darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1 na úřední desce krajského úřadu proběhlo v období od 23.8.2017 do 25.9.2017.
Záměr darovat nemovitý majetek obce Jihlávka v k. ú. Jihlávka a získat darem nemovitý majetek Kraje Vysočina v k. ú. Jihlávka byl zvěřejněn na úřední desce obce Jihlávka ve dnech 1.9.2017 - 17.9.2017.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace vyslovila souhlas se vzájemnými převody pozemků v k. ú. Jihlávka.
S převody pozemků souhlasí rovněž Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
* nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jihlávka v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 2 z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1635 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 3;
* dodatek č. 1636 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz