Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-91

ZK-06-2017-91.doc  ZK-06-2017-91pr01.xls  ZK-06-2017-91pr02.xls  ZK-06-2017-91pr03.xls  ZK-06-2017-91pr04.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-06-2017-91
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb.
MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 3. 1. 2017 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 471 700 000 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením rady kraje č. 0221/05/2017/RK a zastupitelstva kraje č. 0041/01/2017/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.
Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2017 ze dne 13. 6. 2017 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 60 950 000 Kč. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšení nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd. K navýšení dochází od 1. 7. 2017 u veřejných poskytovatelů (obce, příspěvkové organizace obcí a krajů) o 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a o 9,4 % u ostatního personálu. Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2017 ze dne 9. 10. 2017 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 43 613 435 Kč. Důvodem tohoto navýšení souhrnné dotace je navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (schválené navýšení od 1. 11. 2017 o 10 % u sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších kategorií pracovníků - technicko-hospodářští pracovníci, pracovníci ve stravovacím provozu, v úklidu, v prádelně nebo v údržbě a dále dosud zcela nepokryté navýšení, ke kterému došlo od 1. 11. 2016 o 4,5 %). Celková dotace MPSV dosáhla částky 576 263 435 Kč.
Pro zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb. Neřešení nízké úrovně odměňování v zařízeních, pro která není nařízení vlády závazné, by fakticky vedlo k odchodům zaměstnanců nestátních neziskových organizací do veřejného sektoru a k omezením, popřípadě k ukončení činnosti u některých druhů služeb.
Ve dnech 17. - 20. 10. 2017 bylo radou kraje vyhlášeno třetí (mimořádné) kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb z důvodu navýšení platů v sociálních službách a navýšení souhrnné dotace pro Kraj Vysočina. Toto kolo umožnilo doplnit stávající žádost, poskytovatelům, kteří měli nízký požadavek na dotaci MPSV a nebylo by z ní možné financovat navýšení platů nově schválené vládou.
Odbor sociálních věcí na počátku srpna obdržel od všech poskytovatelů informace o nákladech na navýšení účinné od 1. 11. 2016 (náklady vázané k roku 2017) a na navýšení účinné od 1. 7. 2017 a tyto informace u všech poskytovatelů odkontroloval. K navýšení platů a mezd účinnému od 1. 11. 2017 ve výši 10 % pro všechny kategorie zaměstnanců odbor provedl vlastní kalkulaci. Část nákladů na tato navýšení platů a mezd byla dofinancována z částky 60 950 000 Kč radou a zastupitelstvem kraje v září 2017. Zbývající část těchto nákladů na navýšení platů a mezd a nedostatečně financované služby pro mentálně postižené budou dofinancovány na základě návrhů uvedených v materiálech ZK-06-2017-91, př. 2 a ZK-06-2017-91, př. 3.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje navrhujeme schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 2 (služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba) a ZK-06-2017-91, př. 3 (ostatní sociální služby nezřizované krajem) a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 4.
Příspěvek na vyrovnávací platbu byl stanoven tím způsobem, že odbor sociálních věcí u všech sociálních služeb provedl kontrolu správnosti výpočtu navýšení osobních nákladů a navrhl financování uznaných a dosud nefinancovaných požadavků na financování nákladů všech navýšení platů a mezd, případně jiných dopadů, které se projevily v roce 2017. Dopady navýšení platů a mezd, které je možné financovat z prostředků MPSV, jsou tímto návrhem pokryty. Dopady v případě služeb financovaných z evropského projektu jsou řešeny samostatným návrhem. Z prostředků MPSV zůstává nerozdělená částka 738 435 Kč. Použití těchto prostředků bude navrženo jako korekce případných finančních problémů zjištěných po tomto kole dofinancování.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1950/35/2017/RK schválila
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 43 613 435 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 6;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1 v celkové výši 22 163 000 Kč;
* Dodatek č. 2 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-35-2017-35, př. 4;
doporučila
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-35-2017-35, př. 2
a RK-35-2017-35, př. 3;
* uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-06-2017-91, př. 2 a ZK-06-2017-91, př. 3;
* uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-91, př. 4.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz