Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-81

ZK-06-2017-81.doc  ZK-06-2017-81pr01.doc  ZK-06-2017-81pr02.pdf  ZK-06-2017-81pr03.pdf  ZK-06-2017-81pr04.xls  ZK-06-2017-81pr05.doc  ZK-06-2017-81pr06.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-06-2017-81
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
Zpracoval E. Sedmíková, J. Hadravová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí zápůjčky Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií , financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP ).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0217/03/2017/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Vybavení centra moderních technologií (dále jen Projekt ) Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, předkládaného do IROP a zároveň schválilo finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř Vybavení centra moderních technologií ve výši 1 430 197 Kč (z toho spolufinancování 46 120 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř předložilo v rámci výzvy č. 33 IROP žádost o podporu v celkové předpokládané hodnotě 9 384 510,00 Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně schválené konečné částky je uvedeno v materiálu ZK-06-2017-81, př. 2.
Cílem Projektu je vybudování technologického centra, které bude sloužit k výuce strojírenských oborů. Centrum bude zahrnovat učebnu pro programování CNC strojů s počítačovými simulátory pro přípravu CNC programů, dále výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů a také učebnu virtuálního svařování s 3D měřením a 3D tiskem. Výuka se tak bude moci více přizpůsobit potřebám praxe a žáci budou lépe připraveni na reálný svět práce.
Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů školy.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř předložila zřizovatelskému odboru žádost o předfinancování Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu ZK-06-2017-81, př. 3, cash flow projektu je uvedeno v příloze ZK-06-2017-81, př. 4, rozpočet projektu a struktura výdajů jsou uvedeny v přílohách
ZK-06-2017-81, př. 5 a 6.
Dle žádosti je třeba schválit smlouvu o zápůjčce na předfinancování Projektu ve výši předpokládaných výdajů 1 430 197 Kč dle materiálu ZK-06-2017-81, př. 1. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti příspěvkové organizace OŠMS doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout zápůjčku pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 1 430 197 Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření.

Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O02301.0002

Rada kraje usnesením č. 1823/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybavení centra moderních technologií dle materiálu RK-33-2017-39, př. 1 a schválit převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu Vybavení centra moderních technologií .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybavení centra moderních technologií dle materiálu ZK-06-2017-81, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu Vybavení centra moderních technologií .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz