Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-51

ZK-06-2017-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-06-2017-51
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Výše uvedená připravovaná stavba je součástí páteřní sítě Kraje Vysočina a byla zařazena do silničních staveb, které by měly být spolufinancovány z prostředků EU. Jako stavba, která je v souladu s platnými zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina je stavbou budovanou ve veřejném zájmu. Odbor majetkový již dojednal uzavření kupních smluv na pozemky tvořící trvalý zábor výše uvedené stavby se všemi vlastníky mimo pozemků zapsaných na pěti listech vlastnictví, tj. na LV 507 - Jiří Janeček, LV 234 - Mgr. Marie Vetchá, Jan Vetchý, Josef Vetchý a Zdeněk Vetchý, LV 237 - Jaroslav Kokejl, LV 444 - Martin Markovič a Robert Markovič v k.ú. Velký Beranov a LV 372 - Radek Sláma a Bronislava Slámová v k.ú. Henčov. Protože je poměrně reálná situace, že se nepodaří dosáhnout dohodou přechodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům z důvodu nesouhlasu vlastníků s prodejem pozemků, je v takovém případě předpokládáno postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení V případě nesouhlasu vlastníků s prodejem pozemků pro výše uvedenou stavbu je možno postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje o takovém postupu v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou - postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1882/34/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu
ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz