Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-85

ZK-06-2017-85.doc  ZK-06-2017-85pr01.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-06-2017-85
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuJedná se o udělení finančního daru obci Heřmanov za příkladnou reprezentaci kraje v soutěži Vesnice roku 2017.
Dne 16. 9. 2017 byly v Luhačovicích vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2017. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 213 obcí ze třinácti krajů České republiky. Účastníci byli posuzováni odbornou porotou v několika oblastech. Do finále postoupily ty obce, které zvítězily v krajském kole a získaly tak Zlatou stuhu.
Vesnicí roku 2017 České republiky se stal Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhém místě skončila obec Lukavice z Pardubického kraje a na třetím Slavkov ze Zlínského kraje. Cílem soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Návrh řešení Obce oceněné v rámci soutěže Vesnice roku 2017 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování kraje.
Na základě výše uvedeného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) Zastupitelstvu Kraje Vysočina poskytnout finanční dar obci Heřmanov ve výši 150 000 Kč za příkladnou reprezentaci Kraje Vysočina v soutěži Vesnice roku 2017.
Dle ustanovení § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada Kraje Vysočina - Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 3. 10. 2017 usnesením č. 1753/31/2017/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-31-2017-49, př. 1. ).

Odbor ekonomický - nemá připomínky.

Odbor informatiky - Dar byl zaevidovány v systému eDotace - ID O02290.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-06-2017-85, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz