Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-78

ZK-06-2017-78.doc  ZK-06-2017-78pr01.xls
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-06-2017-78
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
Zpracoval A. Vlachová, K. Kraclová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.
Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na dopravu žáků 1. stupně základních škol z místa poskytování vzdělávání do místa poskytování výuky plavání a zpět. Jedná se o 1. etapu zahrnující období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.
Právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku mohly podat podklady k žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace MŠMT. MŠMT podklady vyhodnotilo, vygenerovalo pro kraj souhrnnou žádost o dotaci, kterou OŠMS odeslal na MŠMT. Rozhodnutím č. 28402-10/2016-59 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2017 v celkové výši 1 080 380 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-06-2017-78, př. 1. Dotace je poskytována ve výši 35 Kč na zvolený kvantitativní indikátor, kterým je počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-78, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 19. 9. 2017 usnesením č. 1674/29/2017/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 080 380 Kč dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-78, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz