Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-84

ZK-06-2017-84.doc  ZK-06-2017-84pr01.xls
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-06-2017-84
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování vybraným středním školám.
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017. Cílem tohoto programu je poskytnout vybraným právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy (spádovým školám) neinvestiční finanční prostředky účelově určené na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání těchto zkoušek v podzimním zkušebním období. Spádové školy jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Finanční prostředky jsou určeny pouze na nenárokové složky platu a související odvody pedagogických pracovníků spádových škol.
Rozhodnutím č. 12044-10/2017-3 byly na účet kraje převedeny finanční prostředky v celkové výši 448 664 Kč s účelovým určením pro střední školy uvedené v materiálu ZK-06-2017-84, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu
ZK-06-2017-84, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 24. 10. 2017 usnesením č. 1905/34/2017/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 v celkové výši 448 664 Kč dle materiálu
RK-34-2017-67, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu ZK-06-2017-84, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz