Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-80

ZK-06-2017-80.doc  ZK-06-2017-80pr01.doc  ZK-06-2017-80pr02.pdf  ZK-06-2017-80pr03.pdf  ZK-06-2017-80pr04.xls  ZK-06-2017-80pr05.xls  ZK-06-2017-80pr06.xls
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-06-2017-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
Zpracoval E. Sedmíková, J. Hadravová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí zápůjčky Gymnáziu Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání , financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP ).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0050/01/2017/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (dále jen Projekt ) Gymnáziu Třebíč, předkládaného do IROP a zároveň schválilo finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Gymnázia Třebíč Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání ve výši 2 855 168 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
Gymnázium Třebíč předložilo v rámci výzvy č. 33 IROP žádost o podporu v celkové předpokládané hodnotě 3 727 972,00 Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně schválené konečné částky je uvedeno v materiálu ZK-06-2017-80, př. 2.
Cílem Projektu je zmodernizovat vybavení školy za účelem zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a rozšíření možností zpracování výstupů z badatelského centra. V rámci projektu bude vybudována multimediální učebna pro přírodní vědy a pro výuku cizích jazyků a dojde ke zvýšení úrovně vnější a vnitřní konektivity školy.
Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů školy.
Gymnázium Třebíč předložilo zřizovatelskému odboru žádost o předfinancování Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu ZK-06-2017-80, př. 3, cash flow projektu je uvedeno v příloze ZK-06-2017-80, př. 4, rozpočet projektu a struktura výdajů jsou uvedeny v přílohách ZK-06-2017-80, př. 5 a 6.
Dle žádosti je třeba schválit smlouvu o zápůjčce na předfinancování Projektu ve výši předpokládaných výdajů 2 855 168 Kč dle materiálu ZK-06-2017-80, př. 1. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti příspěvkové organizace OŠMS doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout zápůjčku pro Gymnázium Třebíč na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 2 855 168 Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření.

Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O02301.0001

Rada kraje usnesením č. 1822/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-38, př. 1 a schválit převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání dle materiálu
ZK-06-2017-80, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz