Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-17

ZK-06-2017-17.doc  ZK-06-2017-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-06-2017-17
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává koupi pozemků nezbytných pro majetkoprávní přípravu výše uvedené stavby z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem připravované stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat . Ta je v seznamu akcí IROP plánovaných k zahájení v roce 2018. Vlastní akce spočívá ve vybudování přeložky silnice II/360 mimo zastavěnou část města za účelem odvedení tranzitní dopravy z centra Jaroměřic nad Rokytnou. Navrhovaná přeložka silnice je připravována v kategorii S9,5/70 (šířka vozovky + krajnice 9,5 m, max. povolená rychlost 90 km/hod., v křižovatkách 70 km/hod.). Tato stavba je v souladu s územním plánem města Jaroměřice nad Rokytnou, který nabyl účinnost dne 9. 3. 2012. Trasa obchvatu vede v koridoru určeném pro dopravní a technickou infrastrukturu.
Usnesením č. 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 zastupitelstvo kraje rozhodlo úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2016-28, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
Toto usnesení se však týkalo pouze fyzických osob, právnických osob podnikajících a města. ČR a jím zřizované organizace mívají specifické podmínky a proto výše uvedeným usnesením nebyly řešeny.
Tento nový materiál projednává výkup pozemků dotčených trvalým záborem výše uvedené stavby z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, pozemky dle materiálu ZK-06-2017-17, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu 200 Kč/m2. Prodávající s touto cenou souhlasí. Indikativně propočtená cena podle platných oceňovacích předpisů pozemku určeného v zástavbě silnicí vychází kolem 190 Kč/m2.
Výše uvedenou akcí dojde k odklonění tranzitní dopravy z centra města a ke zlepšení průjezdnosti v uvedené části silnice II/360.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Tento materiál předpokládá rozhodnout nabýt koupí od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, pozemky dle materiálu ZK-06-2017-17, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu 200 Kč/m2.
StanoviskaUsnesením 1803/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-17, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz