Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-31

ZK-06-2017-31.doc  ZK-06-2017-31pr01.pdf  ZK-06-2017-31pr02.pdf  ZK-06-2017-31pr03.doc  ZK-06-2017-31pr04.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-06-2017-31
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuNa základě Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 18. 12. 2013 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 29. 1. 2014 pro akci Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny, Jihlava mezi Krajem Vysočina a městem Jihlava, požádalo město Jihlava Kraj Vysočina po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby o majetkoprávní vypořádání pozemků dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 vypracovaným Ing. Klárou Brzákovou.
Z pozemku par. č. 332/6, který je ve vlastnictví města Jihlava, se odděluje díl k a z pozemku par. č. 332/14 se odděluje díl j . Díly k a j se slučují a vzniká pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 ostatní plocha, silnice.
Z pozemku par. č. 524/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, se oddělují pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2, tyto pozemky jsou veřejným prostranstvím.
Usnesením 1634/29/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava vede Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava na LV 1078 pro k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 524/9 a par. č. 524/10 využívané jako veřejné prostranství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a nabýt darem pozemek par. č. 332/58 zastavěný silnicí z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 524/9 a par. č. 524/10 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 332/58 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava a a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1634/29/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování pozemků par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava a uzavřít se statutárním městem Jihlava na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, a to bezúplatně a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemnými převody.

ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
* nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1627 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-31, př. 3;
* dodatek č. 1628 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-31, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz