Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-62

ZK-06-2017-62.doc  ZK-06-2017-62pr01.doc  ZK-06-2017-62pr02.doc  ZK-06-2017-62pr03.doc  ZK-06-2017-62pr04.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-06-2017-62
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále také jen Vysočina Tourism ) za účelem předfinancování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole , zkráceně také Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13) .
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0143/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13) a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 2 629 045 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 262 904,50 Kč z rozpočtu kraje.
Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 dne 22. 9. 2016. Monitorovacím výborem, který se konal ve dnech 24. - 25. 1. 2017, byl doporučen k podpoře s podmínkou vypořádání připomínek před podpisem smlouvy. Po dohodě partnerů projektu došlo k úpravě celkového rozpočtu projektu, pro Vysočina Tourism je nově určeno 105 153,60 EUR, tj. 2 628 840 Kč při kurzu 25 Kč/EUR (finanční spoluúčast Vysočina Tourism je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce 262 884 Kč). K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Lead Partnerem a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo dne 5. 9. 2017. Základní informace o projektu ve formě projektové fiše a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-06-2017-62, př. 1 a ZK-06-2017-62, př. 2.
Návrh řešení Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku ve výši 2 628 840 Kč za účelem realizace projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13) dle materiálu ZK-06-2017-62, př. 3 a současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02304.0001.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 10. 2017 materiál projednala a usnesením č. 1861/34/2017/RK schválila. Řediteli Vysočina Tourism uložila předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu ZK-06-2017-62, př. 3;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu
ZK-06-2017-62, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz