Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-76

ZK-06-2017-76.doc  ZK-06-2017-76pr01.xls  ZK-06-2017-76pr02.xls
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-06-2017-76
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Zpracoval J. Kafková, M. Krčmová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem.
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství. Rozvojový program zajišťuje finanční krytí zvýšených tarifů (včetně souvisejících odvodů) vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 7. 2017. Tato novela mj. zvyšuje platové tarify nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství o cca 9,4%.
Výše dotace jednotlivým právnickým osobám je počítána na základě vykázaných údajů o počtu nepedagogických zaměstnanců podle platových tříd a platových stupňů ve výkazu P1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2016.
Celková potřeba, resp. výše dotace činí 34 892 756 Kč, v tom prostředky na platy 25 656 438 Kč a na zákonné odvody včetně FKSP 9 236 318 Kč.
Finanční prostředky jsou z MŠMT poskytovány ve dvou splátkách prostřednictvím dvou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace.
Prostředky 1. splátky v celkové výši 10 514 494 Kč, v tom 7 731 245 Kč prostředky na platy a 2 783 249 Kč na zákonné odvody a FKSP, školy a školská zařízení obdržely v červenci 2017 (projednáno v radě kraje dne 25. 7. 2017 usnesením č.1370/24/2017 a v zastupitelstvu kraje dne 12. 9. 2017 usnesením č. 0413/05/2017/ZK).
Rozhodnutím č. 12415-10/2017-6 ze dne 18. 8. 2017 byla přidělena Kraji Vysočina 2. splátka neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 24 378 262 Kč, v tom prostředky na platy 17 925 193 Kč a na zákonné odvody včetně FKSP 6 453 069 Kč.
Návrh řešení Dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na rozvojové programy krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 2.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 4. 9. 2017 usnesením č. 1612/28/2017/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 24 378 262 Kč dle materiálu RK-28-2017-21;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-28-2017-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
RK-28-2017-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-28-2017-21, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2017-76, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz