Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-58

ZK-06-2017-58.doc  ZK-06-2017-58pr01.doc  ZK-06-2017-58pr02.doc  ZK-06-2017-58pr03.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-06-2017-58
NázevDarování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod a prodej pozemku do vlastnictví právnické osoby.
Z podnětu Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. zahájil OM jednání o možnosti převodu pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 384 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje. Jedná se o pozemek zčásti osázený veřejnou zelení a zčásti užívaný Měšťanským pivovarem jako manipulační plocha. Tato skutečnost vedla OM k potřebě vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku v rozsahu užívané plochy. GP č. 7239-31/2014 byl z pozemku par. č. 141/3 oddělen pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, který je užíván Měšťanským pivovarem. Zbývající část pozemku byla nabídnuta městu Havlíčkův Brod, který s ohledem na to, že se jedná o veřejnou zeleň, souhlasí s převodem do svého vlastnictví. Usnesením 1636/27/2014/RK bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru darování a záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu.
Zveřejnění proběhlo ve dnech 2. 10. - 3. 11. 2014. Vzhledem k požadavku na převod celého pozemku par. č. 141/3 do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. nebyl převod realizován. Nyní došlo k dohodě města Havlíčkův Brod a Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. tak, že převod bude realizován tak, jak bylo původně domluveno a jak byl vyhotoven geometrický plán.
Návrh řešení OM navrhuje nově oddělený pozemek par. č. 141/5 o výměře 192 m2 úplatně převést z vlastnictví kraje do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s a zbývající pozemek par. č. 141/3 o výměře 192 m2 převést darem do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Ačkoli již zveřejnění záměru převodu pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina na zákonem stanovenou dobu proběhlo, zveřejnění bylo třeba zopakovat, neboť od zveřejnění uplynuly více jak dva roky a dle metodiky Ministerstva vnitra je třeba zveřejnění obnovit. Nové zveřejnění proběhlo ve dnech 4. 10. - 6. 11. 2017. OM nechal vyhotovit znalecký posudek na ocenění prodávaného pozemku, a to jak na cenu zjištěnou (úřední),tak na cenu v místě a čase obvyklou. Úřední cena pozemku par. č. 141/5 o výměře 192 m2 včetně porostů činí 57 550,- Kč (tj. 300 Kč/m2), cena v místě a čase obvyklá byla stanovena na částku 88 320 Kč (tj. 460,- Kč/m2).
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 141/3 z vlastnictví kraje do vlastnictví města Havlíčkův Brod a dále převést úplatně pozemek par. č. 141/5 z vlastnictví kraje do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. 88 320 Kč s tím, že kupující uhradí znalečné za vyhotovení posudku ve výši 1 500 Kč a částku 5 200 Kč za vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku.
StanoviskaUsnesením 1739/31/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
* záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod,
* záměr darování pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklého dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést:
* úplatně pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628;
* darem pozemek par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odbor školství, mládeže a sportu i Česká zemědělská akademie v Humpolci souhlasí s prodejem pozemku par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a s darováním pozemku par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést:
* úplatně pozemek par. č. 141/5 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 88 320 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628 s tím, že kupující dále uhradí znalečné za vyhotovení posudku ve výši 1 500 Kč a částku 5 200 Kč za vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku;
* darem pozemek par. č. 141/3 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
* dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2017-58, př. 1;
* dodatek č. 29 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2017-58, př. 2.
Odpovědnost OM
Termín 31. března 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz