Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-90

ZK-06-2017-90.doc  ZK-06-2017-90pr01.xls  ZK-06-2017-90pr02.pdf  ZK-06-2017-90pr03.xls
Číslo materiálu90
Číslo jednacíZK-06-2017-90
NázevDofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
Zpracoval J. Bína; P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Až do 31. 12. 2018 budou z tohoto projektu financovány sociální služby azylové domy, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum a dům na půli cesty.
Uznatelné náklady projektu se však nevztahují na klienty nad 65 let. Proto každá služba při podávání Žádosti o dotaci nebo příspěvek na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV, doložila po projednání s odborem sociálních věcí procento předpokládaných klientů nad 65 let, které si neuplatňují při proplacení v Soupisce účetních dokladů při podání Zprávy o realizaci projektu. Procento takových klientů bylo zohledněno i při výpočtu vyrovnávací platby a zakomponováno do znění platné Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Z důvodu neuznatelnosti výše zmíněných nákladů, služby, které pracují s cílovou skupinou nad 65 let, nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků z projektu na zajištění provozu celé služby. Z toho důvodu se 10 služeb z celkového počtu 29 služeb zapojených do projektu obrátilo na Kraj Vysočina s žádostmi na dofinancování neuznatelných nákladů projektu. Individuální žádosti jsou uvedeny v příloze č. 1 - tyto žádosti jsou zpracované tak, aby požadavky byly vypočteny podle stejných pravidel, jaká se vztahují na financování v uvedeném projektu.
Dále materiál řeší problematiku navýšení platů a mezd schválených od 1. 7. a od 1. 11. 2017. K navýšení dochází od 1. 7. 2017 u veřejných poskytovatelů (obce, příspěvkové organizace obcí a krajů) o 23 % u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a o 9,4 % u ostatního personálu, od 1. 11.2017 navýšení o dalších 10% u všech kategorií zaměstnanců. Na zaměstnance nestátních neziskových organizací případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje. Avšak neřešení nízké úrovně odměňování v zařízeních, pro která není nařízení vlády závazné, by fakticky vedlo k odchodům zaměstnanců nestátních neziskových organizací do veřejného sektoru a k omezením, popřípadě k ukončení činnosti u některých druhů služeb. Z přílohy č. 1 je zřejmé, že dofinancování není požadováno na všechny služby v projektu. Někteří poskytovatelé z důvodu úspor anebo navýšení jiných příjmů, nepožadují plné krytí nákladů na navýšení platů a mezd.
V říjnu tohoto roku byla po dokončení investiční akce uvedena do provozu navýšená kapacita azylového domu v Třebíči. Tato kapacita byla zařazena v krajské síti a její výstavba je financována převážně z prostředků MPSV a s přispěním z rozpočtu kraje. Jedná se o navýšení stávající kapacity o 10 lůžek pro matky s dětmi, otce s dětmi a celé rodiny (3 bytové jednotky) a 6 lůžek pro samostatné ženy bez domova. Tuto navýšenou kapacitu také nelze financovat z projektu, který zajišťuje financování stávající kapacity. Podle vyjádření poskytovatele služby bude na financování předmětné nové kapacity získáno cca 50 tis. Kč z rozpočtů obcí a 310 tis. Kč z prostředků kraje.
Poskytovatelé sociálních služeb z uvedeného projektu podali individuální žádosti o dotace s náležitostmi, které jsou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V důsledku navýšení platů a mezd dochází i ke změně hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2017 pro výpočet výše vyrovnávací platby (dotace / účelové dotace) poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz a nestátním neziskovým organizacím z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 3. Tato výše obvyklých nákladů se použije jak pro kapacity financované přímo z projektu, tak i pro kapacity pro klienty nad 65 let a pro navýšené kapacity uvedeného azylového domu v Třebíči. Z uvedených obvyklých nákladů se bude vycházet i při řešení dofinancování v případech příspěvkových organizací kraje v rámci samostatného materiálu zaměřeného na kompletní nastavení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace.
Návrh řešení Klienti nad 65 let jsou v některých ze služeb zařazených do projektu nedílnou součástí, a proto navrhujeme dofinancování sociálních služeb pro osoby nad 65 let z rozpočtu Kraje Vysočina. Navrhujeme i dofinancování nákladů na navýšení platů a mezd a financování navýšené kapacity azylového domu v Třebíči. Návrhy na dofinancování jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2017-90, př. 1 a v materiálu ZK-06-2017-90, př. 2 jsou vloženy veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací. Pro rok 2018 bude navýšená kapacita azylového domu od 1. 3. financována z nového evropského projektu a ve věci navýšených platů a mezd jedná odbor sociálních věcí o možném zvýšení rozpočtu stávajícího projektu s pracovníky MPSV. Předfinancování z Fondu strategických rezerv bylo schváleno usneseními č. 0174/02/2016/ZK a 0497/05/2016/ZK, přičemž financování navržených dotací bude řešeno z tohoto zdroje.
Dále navrhujeme schválit navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2017 dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 3., které jsou platné pro výpočet vyrovnávací platby v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1948/35/2017/RK
schválila navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2017 platných pro výpočet vyrovnávací platby v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje dle materiálu RK-35-2017-32, př. 3;
a doporučila
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu RK-35-2017-32, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-32, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2017-90, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz