Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-47

ZK-06-2017-47.doc  ZK-06-2017-47pr01.doc  ZK-06-2017-47pr02.doc  ZK-06-2017-47pr03.pdf  ZK-06-2017-47pr03a.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-06-2017-47
NázevVzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Panské Dubenky
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků mezi obcí Panské Dubenky a Krajem Vysočina dle geometrického plánu č. 128-7904/2016. Dne 14. 6. 2013 byla uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a obcí Panské Dubenky, na základě které mohl být vybudován chodník podél silnice II/409. Obec Panské Dubenky následně nechala vyhotovit geometrický plán a požádala o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky. Z geometrického plánu vyplývá, že nově vzniklý pozemek par. č. 941/9 o výměře 13 m2 je zastavěn krajskou silnicí, ale je ve vlastnictví obce Panské Dubenky. Pozemek par. č. 941/9 je oddělen z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, které jsou vedeny Katastrálním pracovištěm Jihlava na LV 10001. Naopak nově oddělené pozemky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 jsou zastavěny chodníky, ale jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Katastrální pracoviště Jihlava tyto pozemky vede na LV 90. S pozemky hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky dle GP č. 128-7904/2016 , které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou zastavěny chodníky, obci Panské Dubenky a naopak pozemek, který je ve vlastnictví obce Panské Dubenky, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování nově oddělených pozemků par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 v k. ú. a obci Panské Dubenky byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 v k.ú. a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky a nabýt darem z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 941/9 o výměře 13 m2 , oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7 v k.ú. a obci Panské Dubenky a rovněž schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1637/29/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování výše uvedených pozemků a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k.ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky a nabýt darem pozemek dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/9 o výměře 13 m2 , oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemnými převody. ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k.ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č. 941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
* nabýt darem pozemek dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/9 o výměře 13 m2, oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1633 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-47, př. 1;
* dodatek č. 1634 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-47, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz