Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-16

ZK-06-2017-16.doc  ZK-06-2017-16pr01.xls  ZK-06-2017-16pr02.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-06-2017-16
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje koupi pozemků zastavěných silnicí II/387 v k. ú. Ujčov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví kraje.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od státního pozemkového úřadu žádost o sdělení, zda kraj nemá zájem o převod pozemků par. č. 338/1 a par. č. 338/11 v k. ú. Ujčov, nebo jejich částí. Na základě stanoviska KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou nechal OM vyhotovit geometrický plán č. 397-4/2016 v k. ú. Ujčov a dále geometrický plán č. 241-4/2016 v k. ú. Olešnička na zaměření části silnice II/387. Stavbou silnice II/387 byly dotčeny části obou výše uvedených pozemků a ještě několik dalších pozemků ve vlastnictví obce Ujčov a fyzických osob.
Na základě těchto GP požádal OM všechny vlastníky pozemků trvale zastavěných výše uvedenou silnicí o jejich převod (koupi, darování nebo bezúplatný převod) do vlastnictví kraje. U kupních smluv byla kupní cena navržena ve výši 100 Kč/m2.
Část vlastníků s návrhy kupních smluv souhlasila a v současné době jsou již některé kupní smlouvy zapsány v katastru nemovitostí.
OM následně znovu obeslal vlastníky, kteří se neozvali, s opakovanou nabídkou na odkoupení jejich pozemků do vlastnictví kraje. Soupis pozemků, jejichž vlastníci dodatečně souhlasili s jejich prodejem do vlastnictví kraje, je uveden v materiálu ZK-06-2017-16, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu
ZK-06-2017-16, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a sjednotit tak vlastnictví části stavby silnice II/387 a pozemků jí zastavěných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví kraje.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 1806/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-22, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou, souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-16, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz