Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-61

ZK-06-2017-61.doc  ZK-06-2017-61pr01.doc  ZK-06-2017-61pr02.doc  ZK-06-2017-61pr03.doc  ZK-06-2017-61pr04.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-06-2017-61
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism ) za účelem předfinancování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel , zkráceně také Památky žijí .
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0488/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu Památky žijí a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.
Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 dne 22. 9. 2016. Monitorovacím výborem, který se konal ve dnech 24. - 25. 1. 2017, byl doporučen k podpoře s podmínkou vypořádání připomínek před podpisem smlouvy. Po dohodě partnerů projektu došlo k úpravě celkového rozpočtu projektu, pro Vysočina Tourism je nově určeno 215 340 EUR, tj. 5 814 180 Kč při kurzu 27 Kč/EUR (finanční spoluúčast Vysočina Tourism je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce 581 418 Kč). K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Lead Partnerem a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo dne 24. 8. 2017. Základní informace o projektu ve formě projektové fiše a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-06-2017-61, př. 1 a ZK-06-2017-61, př. 2.
Návrh řešení Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku ve výši 5 814 180 Kč za účelem realizace projektu Památky žijí dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3 a současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02305.0001.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 10. 2017 materiál projednala a usnesením č. 1860/34/2017/RK schválila. Řediteli Vysočina Tourism uložila předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel a doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržená usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu ZK-06-2017-61, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz