Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-27

ZK-06-2017-27.doc  ZK-06-2017-27pr01.doc  ZK-06-2017-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-06-2017-27
NázevDarování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0070/02/2017/RK vyslovila rada kraje mimo jiné souhlas se rekonstrukcí chodníků na pozemcích par. č. 1088/10 a par. č. 1089/2 v k.ú. Ústí u Humpolce. Současně rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo provést stavbu na cizím pozemku a zveřejnit záměr darování části těchto pozemků na úřední desce krajského úřadu. Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a obcí Ústí byla uzavřena dne 17. 1. 2017 a záměr darování byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 12. 1. - 13. 2. 2017.
Obec nyní předložila GP č. 281-45/2016 ze dne 29. 9. 2017, podle kterého se z pozemku par. č. 1089/2 oddělují tyto nově vzniklé pozemky: par č. 1089/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2. Dále se dle tohoto GP z pozemku par. č. 1089/2 oddělil díl d o výměře 8 m2 a z pozemku par. č. 1088/10 se oddělil díl c o výměře 14 m2. Oba díly se sloučily do nově vzniklého pozemky par. č. 1088/38 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2. Nově vzniklé pozemky představují chodníky, popř. plochu zeleně za chodníkem. Tyto pozemky jsou určeny k převodu do vlastnictví obce Ústí.
Návrh řešení OM navrhuje požadované pozemky převést darem do vlastnictví obce. Kraj ani KSUSV neužívá uvedené pozemky, po jejich zastavění chodníkem se nejedná o pozemky silniční a z tohoto důvodu navrhuje jejich převod do vlastnictví obce Ústí.
Darování je v souladu s Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku. Darované pozemky budou po převodu sloužit pro veřejně prospěšné účely.
Pozemky budou dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmuty z hospodaření této organizace.
Předpoklad převodu, tj. zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 12. 1. - 13. 2. 2017.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Ústí a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV.
StanoviskaUsnesením 1815/33/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par č. 1089/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, oddělené GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2 a dále pozemek par. č. 1088/38 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, vzniklý dle téhož GP z dílu d o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu c o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí.
ODSH souhlasí s darováním pozemků zastavěných chodníkem, popř. veřejnou zelení do vlastnictví obce Ústí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par č. 1089/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, oddělené GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2 a dále pozemek par. č. 1088/38 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, vzniklý dle téhož GP z dílu d o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu c o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
schvaluje
dodatek č. 1625 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu
ZK-06-2017-27, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. března 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz