Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-44

ZK-06-2017-44.doc  ZK-06-2017-44pr01.doc  ZK-06-2017-44pr02.pdf  ZK-06-2017-44pr02a.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-06-2017-44
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuNa Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Nová Ves u Chotěboře se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 2038/2, odděleného geometrickým plánem číslo 372-45/2013 z pozemku katastru nemovitostí (KN) p. č. 2038, ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Nová Ves u Chotěboře. Jedná se část pozemku, nacházející se mimo oplocený park Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1.
Pozemek par. č. 2038 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19-646/2001 14, ze dne 26. 6. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 509.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti obce Nová Ves u Chotěboře vyhovět a převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaUsnesením 1564/27/2017/RK ze zasedání rady kraje č. 27/2017, konaného dne 29.8.2017, rada kraje rozhodla zveřejnit záměr převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. Vlastní zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 30.8.2017 - 2.10.2017.

Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu vyslovil souhlas s darováním pozemku par. č. 2038/2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
S převodem souhlasí rovněž Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 a Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení rozvoje a podpory životního prostředí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz