Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-34

ZK-06-2017-34.doc  ZK-06-2017-34pr01.doc  ZK-06-2017-34pr02.pdf  ZK-06-2017-34pr02a.pdf  ZK-06-2017-34pr03.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-06-2017-34
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv zakládajících pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu.
Kraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Připravovaná stavba je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obce Velký Beranov a místní části Nové Domky ve směru východ - západ (II/602 Velké Meziříčí - Jihlava) a ve směru sever - západ (D1, MÚK Velký Beranov - Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat, která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč). Výkup pozemků pro stavbu obchvatu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0591/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016. V současné době však byly projekční firmou zpracovávající projektovou dokumentaci ve stupni DSP na dvou místech shledány původně vymezené trvalé zábory pozemků za nedostatečné. Z tohoto důvodu byl vyhotovený nový geometrický plán číslo 666-79/2017, na základě kterého je třeba nově oddělené pozemky od vlastníků vykoupit. Stavbou obchvatu bude přerušena původní cesta zajišťující přístup do přilehlého komplexu lesa. Pro zajištění přístupu vlastníků k lesním pozemkům bude Kraj Vysočina realizovat jako vyvolanou investici samostatnou stavbu lesní cesty na pozemcích, které je pro tento účel třeba od vlastníků vykoupit.
Návrh řešení Pro možnost pokračování v majetkoprávní přípravě stavby navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-06-2017-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v zastupitelstvu kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 1816/33/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-33-2017-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-06-2017-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz