Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-46

ZK-06-2017-46.doc  ZK-06-2017-46pr01.xls  ZK-06-2017-46pr02.xls  ZK-06-2017-46pr03.xls  ZK-06-2017-46pr04.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-06-2017-46
NázevVypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/13421 v průjezdním úseku obce Rácov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 111-139/2014 pro k. ú. Rácov a obec Batelov, který vypracoval Ing. Martin Pejchal.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Odbor majetkový oslovil obec za účelem vzájemného darování a dotčené vlastníky pozemků pod zmíněným tělesem silnice s nabídkou kupní ceny ve výši 100 Kč/m2.
Usnesením 1731/31/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Rácov a obci Batelov. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě zpracovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov a pozemky v rozsahu materiálu ZK-06-2017-46, př. 2 budou převedeny z vlastnictví městysu Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina.
OM dále navrhuje nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 3 od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí, kteří souhlasili s nabízenou kupní cenou 100 Kč/m2.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky nezastavěné silničním tělesem, nabýt darem pozemky zastavěné tělesem silnice a nabýt úplatně od vlastníků uvedených v katastru v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné tělesem silnice III/13421 v k. ú. Rácov.
Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 1731/31/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 do vlastnictví městyse Batelov a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov, nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 2 v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina a nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 3 v k. ú. Rácov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
Usnesením 1872/34/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-36, př. 1 v k. ú. Rácov od vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním a nabytím uvedených pozemků.
ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 1 v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 2 v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-46, př. 3 v k. ú. Rácov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz