Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-03

ZK-06-2017-03.doc  ZK-06-2017-03pr01.xls  ZK-06-2017-03pr02.xls  ZK-06-2017-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-06-2017-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2017 dne 7. 11. 2017 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

Rada kraje v období od 12. 9. do 20. 10. 2017 neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 4. 9. 2017 a schválila změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 10. 2017 na 456 zaměstnanců (usnesení číslo 1619/28/2017/RK). Informace v minulých podkladech pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina nezazněla, jelikož tato skutečnost nastala až po odeslání materiálů.
Jednalo se o schválení jednoho pracovního místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence, a to na dobu neurčitou. Navýšení bylo realizováno z důvodu potřeby personálního zajištění metodické podpory obcím při výkonu funkce veřejného opatrovníka. Náklady spojené s úhradou osobních a souvisejících výdajů na uvedené pracovní místo budou hrazeny z kapitoly Krajský úřad.
Současně rada kraje vzala na vědomí informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu, odboru sociálních věcí, a to na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Učit se společně, růst individuálně.
Podrobný popis uvedených pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení je uveden v materiálu RK-28-2017-28.

K datu 6. 9. 2017, tedy po odeslání materiálů do minulého Zastupitelstva Kraje Vysočina, došlo k novému jmenování na pozici vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina. Důvodem této změny byla potřeba obsazení uvedené vedoucí pozice po uvolnění z funkce JUDr. Aleny Kuchařové, a to na základě její vlastní žádosti. Na pracovní pozici vedoucí/vedoucího ostatních správních činností bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků výběrového řízení byl do pozice vedoucího oddělení s účinností od 1. 1. 2018 jmenován Mgr. David Marek.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-06-2017-03, př. 1) je dle stavu ke dni 20. 10. 2017. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 456, z toho obsazených k 20. 10. 2017 je 444 pracovních míst. Na obsazení ostatních 12 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 20. 10. 2017.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-06-2017-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 12. 9. 2017 do 20. 10. 2017 s výhledem do 7. 11. 2017 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-06-2017-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz