Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2017, které se bude konat dne 07.11.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Stanovení důležitých termínů na rok 2018
5. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
6. Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
7. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
8. FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
9. FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
10. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
12. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
14. Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
16. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov
17. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - doplnění výkupů
18. Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19. Předání nemovité věci do hospodaření Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
20. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
22. Uzavření budoucí kupní smlouvy v rámci přípravy stavby III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
23. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
25. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov
26. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
27. Darování pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí
28. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
29. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
30. Nabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava
32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
33. Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
34. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
35. Výkup pozemku v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
36. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
37. Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
40. Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
41. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
42. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
43. Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
44. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
45. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
46. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
47. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Panské Dubenky
48. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka
49. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
50. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 1
51. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
52. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 2
53. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0591/08/2016/ZK
54. Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
55. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy - 1
56. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
57. Darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
58. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
59. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
60. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
64. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
65. Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
66. Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
67. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
68. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
69. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
70. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
71. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
72. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
74. Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
75. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt Vybavení centra moderních technologií
82. Změny ve zřizovacích listinách
83. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
85. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
86. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
87. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
88. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
89. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz