Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-19

ZK-06-2017-19.doc  ZK-06-2017-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-06-2017-19
NázevPředání nemovité věci do hospodaření Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná o předání nově pořízené nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje. Odbor majetkový zajistil v souladu se schválenými rozpočty výstavbu nové trafostanice pro napájení nemovitostí ve vlastnictví kraje, které jsou užívány Domovem Lidmaň, příspěvkovou organizací. Pořízením nové trafostanice byl odstraněn problém odběru elektřiny z napěťové hladiny NN a účtované jako odběr z napěťové hladiny VN - tzv falešných B odběrů - odběrů elektrické energie z VN prostřednictvím trafostanic ve vlastnictví distributorů. Takový odběr je pro odběratele cenově výhodný, avšak v současné době již neodpovídá věcným a legislativním podmínkám pro uplatnění cen za distribuci elektřiny. Pokud tedy odběratel po 30. 9. 2016 chce zachovat pro něj cenově výhodnější odběr elektřiny z napěťové hladiny VN, musí na své náklady zajistit změnu technického připojení odběrného místa - pořízení vlastního transformátoru nebo trafostanice. Pořízením vlastní trafostanice je zajištěn nadále výhodnější tarif pro PO, přičemž návratnost investice se pohybuje kolem 3 let.
Pořízená trafostanice je v současné době vedena na majetkovém účtu kraje a je potřebné jí předat do hospodaření PO.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit dodatek xx Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, kterými bude nově pořízená trafostanice předána k hospodaření této příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1811/33/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-33-2017-27, př. 1.
OSV nemá připomínky k navrhovanému usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2017-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz