Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-77

ZK-06-2017-77.doc  ZK-06-2017-77pr01.xls
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-06-2017-77
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Cílem pokusného ověřování, které bude probíhat v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost ve vybraných základních školách a možné začlenění zážitkové pedagogiky do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Dotace je určena na úhradu nákladů škol přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě dvoudenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, a dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování. Rozhodnutím č. 9423-1/2017-6 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2017 (od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017) v celkové výši 612 500 Kč pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-06-2017-77, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
ZK-06-2017-77, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 19. 9. 2017 usnesením č. 1675/29/2017/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2017-77, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz