Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-11

ZK-06-2017-11.doc  ZK-06-2017-11pr01.pdf  ZK-06-2017-11pr02.pdf  ZK-06-2017-11pr03.pdf  ZK-06-2017-11pr04.pdf  ZK-06-2017-11pr05.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-06-2017-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0081/02/2016/ZK a č. 0196/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče (dále jen Projekt ) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen nemocnice ) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) a zároveň schválilo:
- finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený Projekt v celkové výši 98,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady předtím, než proběhnou jednotlivé platby z IROP za předpokladu, že bude Projekt doporučen k financování (poskytnutí dotace).
Nemocnice podala v rámci schváleného Projektu žádost o podporu v celkové předpokládané hodnotě 97,9 mil. Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí
o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu ZK-06-2017-11, př. 1; Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace jsou obsaženy v materiálu ZK-06-2017-11, př. 2.
Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované nemocnicí prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice.
Nemocnice předložila odboru zdravotnictví prostřednictvím Portálu PO žádost o předfinancování Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu
ZK-06-2017-11, př. 3.
Nemocnice již realizovala první část Projektu, kterou byly dodávky přístrojového vybavení pro diagnostiku. Tuto část hradila nemocnice z vlastních investičních prostředků ve výši 20 223 180, 91 Kč bez DPH.
Dle žádosti nemocnice je potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na předfinancování zbývající části výdajů Projektu ve výši 77 500 000 Kč. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti nemocnice navrhl odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 77 500 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O01990-06 (materiál ZK-06-2017-11, př. 4).
Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1788/33/2017/RK na 33. jednání rady kraje
dne 17. 10. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče dle materiálu ZK-06-2017-11, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 77 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 15. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz