Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-38

ZK-06-2017-38.doc  ZK-06-2017-38pr01.xls  ZK-06-2017-38pr02.xls  ZK-06-2017-38pr03.doc  ZK-06-2017-38pr04.doc  ZK-06-2017-38pr05.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-06-2017-38
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiály ZK-02-2015-46, př. 1 a ZK-02-2015-46, př. 2 nahradí novými materiály, vycházejícími z aktuálního geometrického plánu.
Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace geometrické plány na zaměření průjezdního úseku silnice III/4042 v k. ú. Luka nad Jihlavou a v k. ú. Otín nad Jihlavou a části průjezdního úseku silnice II/404 v k. ú. Luka nad Jihlavou.
Usnesením 0002/01/2015/RK ze dne 6. 1. 2015 rada kraje rozhodla:
* zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-01-2015-02, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2;
* zahájit jednání s městysem Luka nad Jihlavou o darování pozemků dle materiálu
RK-01-2015-02, př. 2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu
RK-01-2015-02, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-01-2015-02, př. 2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-01-2015-02, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Usnesením 0194/04/2015/RK ze dne 3. 2. 2015 rada kraje rozhodla:
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
převést darem pozemek par. č. 1576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Usnesením 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 zastupitelstvo kraje následně rozhodlo:
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 1 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2015-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
Než došlo k vložení již uzavřených darovacích smluv do katastru nemovitostí, provedl katastrální úřad v k. ú. Luka nad Jihlavou obnovu katastrálního operátu, která způsobila, že původní GP č. 1001-1097/2011 již nejde použít. OM proto objednal ve stejném rozsahu vyhotovení nového GP č. 1245-7915/2015, který již vychází z aktuálního stavu evidovaného v katastru nemovitostí. GP č. 142-1482/2012 v k. ú. Otín nad Jihlavou do katastru nemovitostí zapsat šel, a proto k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v tomto k. ú. došlo.
Usnesením 1633/29/2017/RK ze dne 19. 9. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2017-14, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou. Jedná je o nové pozemky dle GP č. 1245-7915/2015 v k. ú. Luka nad Jihlavou.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahradí materiálem
ZK-06-2017-38, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahradí materiálem ZK-06-2017-38, př. 2.
Navrženými změnami dojde k darování pozemků zastavěných silnicemi II/404 a III/4042 v k. ú. Luka nad Jihlavou do vlastnictví kraje a naopak k darování pozemků zastavěných chodníky, místními komunikacemi, zelení a veřejným prostranstvím do vlastnictví městysu. Uzavřené darovací smlouvy budou ustanoveními v nových darovacích smlouvách zrušeny.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nahradit uvedené materiály novými přílohami.
StanoviskaUsnesením 1633/29/2017/RK ze dne 19. 9. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál
ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 1 a materiál
ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-38, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-38, př. 2;
schvaluje
* dodatek č. 1631 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-38, př. 3;
* dodatek č. 1632 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-38, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz