Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-20

ZK-06-2017-20.doc  ZK-06-2017-20pr01.pdf  ZK-06-2017-20pr02.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-06-2017-20
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - změna smluvních vztahů
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál z důvodu aktualizace projektové dokumentace projednává ukončení uzavřených smluv - nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi krajem a Povodím Moravy, s.p., a uzavření smluv nových.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem stavby II/357 Strachujov - Jimramov . Vlastní akce spočívá v odstranění bodových závad, provedení lokální výměny podkladních vrstev silnice, rekonstrukci stávající opěrné zdi podél řeky, vybudování nových dešťových vpustí a v opravě stávajících, lokálním rozšíření tělesa silnice a ve vybudování nových zárubních zdí. Zároveň v dotčeném úseku dojde k výměně živičného povrchu silnice. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2018 a plánovaná doba rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky nezbytné k provedení této akce jsou ve vlastnictví více subjektů.
Dle aktualizovaného záborového elaborátu je součástí trvalého a dočasného záboru mj. i pozemek par. č. 1248/14 a část pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov. Pozemek par. č. 1248/14 v k. ú. Jimramov vznikl na základě GP oddělením části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. Jimramov.
Výhradním vlastníkem těchto pozemků je Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p.. Kraj Vysočina má na základě původního záborového elaborátu pro územní řízení s Povodím Moravy, s.p., uzavřenu nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, ale na základě aktualizovaného záborového elaborátu pro vydání stavebního povolení došlo ke změně rozsahu záborů jak ve výměrách, tak v počtu pozemků dotčených stavbou, proto je nezbytné původní smlouvy zrušit a uzavřít smlouvy nové.
Usnesením 1804/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 rada kraje rozhodla uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu
RK-33-2017-20, př. 2 na pozemek par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu II/357 Strachujov - Jimramov .
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s Povodím Moravy, s.p., novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2017-20, př. 1, která bude vycházet z aktualizovaného záborového elaborátu. Uvedená smlouva obsahuje i ustanovení, kterým se zároveň ruší původní smlouva.
Uzavřením nové nájemní smlouvy dle výše uvedeného usnesení rady kraje a nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti získá Kraj Vysočina právo realizovat stavbu II/357 Strachujov - Jimramov na části potřebných pozemků.
Změnou zákona č. 129/2000 Sb. o krajích je oblast věcných břemen (služebností) v současné době v kompetenci rady kraje. S ohledem na stávající usnesení zastupitelstva kraje, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, je vhodné o změně smlouvy rozhodnout rovněž usnesením zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje má právo vyhradit si pravomoc k rozhodnutí o zřízení služebnosti podle ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů.
Tento materiál předpokládá vyhradit si pravomoc k rozhodnutí o zřízení služebnosti podle ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů a rozhodnout uzavřít s Povodím Moravy, s.p., smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2017-20, př. 1.
StanoviskaUsnesením 1804/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby II/357 Strachujov - Jimramov ;
* rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně oprávněného hospodařit s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-33-2017-20, př. 1 na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu II/357 Strachujov - Jimramov .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby II/357 Strachujov - Jimramov ;
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně oprávněného hospodařit s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2017-20, př. 1 na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu II/357 Strachujov - Jimramov .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz