Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-60

ZK-06-2017-60.doc  ZK-06-2017-60pr01.pdf  ZK-06-2017-60pr02.pdf  ZK-06-2017-60pr03.pdf  ZK-06-2017-60pr04.pdf  ZK-06-2017-60pr05.pdf  ZK-06-2017-60pr06.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-06-2017-60
NázevFOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká změny usnesení v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Klenotnice Vysočiny 2017 .
V rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 bylo usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1539/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 rozhodnuto o poskytnutí dotace Městskému muzeu Bystřice nad Pernštejnem ve výši 26 000 Kč.
Při přípravě smlouvy o poskytnutí dotace byl zjištěn administrativní nesoulad v žádosti o dotaci. Jedná se o žádost Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem (materiál
ZK-06-2017-60, př. 1). Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem je organizační složkou města Bystřice nad Pernštejnem a nemá právní osobnost. Z tohoto důvodu mělo žádost podat přímo město Bystřice nad Pernštejnem. V žádosti bylo uvedeno IČO města (00294136), žádost nebyla podepsána statutárním zástupcem, ale osobou, která k podpisu nebyla oprávněna. Takto podaná žádost, měla být vyřazena z hodnocení řídícího výboru z důvodu administrativního nesouladu s výzvou GP. Zároveň měla být doporučena zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o neposkytnutí dotace.
V rámci GP Klenotnice Vysočiny byla alokována částka 1 mil. Kč a celá tato částka byla navržena k přerozdělení s tím, že dotace městu Polná byla krácena z důvodu nedostatku vyčleněných prostředků pro tento GP. Jelikož žadatel IČO 00294136 (město Bystřice nad Pernštejnem) neobdrží požadovanou částku 26 000 Kč a město Polná bylo kráceno o částku 18 417 Kč, navrhujeme využít přebytečné finanční prostředky k plné podpoře města Polná, které si žádalo o 40 361 Kč. Nerozděleno by tedy zůstalo 7 583 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017, tj. neposkytnout dotaci městu Bystřice nad Pernštejnem a uzavřít smlouvu s městem Polná ve zvýšené dotaci v částce 40 361 Kč. Dle ustanovení § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
Z výše popsaných skutečností (nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Klenotnice Vysočiny 2017 ) je třeba upravit přílohy předložené orgánům kraje.
Přílohy z rady kraje č. 27/2017 se usnesením č. 1763/32/2017/RK ze dne 10. 10. 2017 změnily následovně: u přílohy č. 1 (seznam podpořených žadatelů) dochází k vyřazení žadatele IČO 00294136 (město Bystřice nad Pernštejnem, materiál ZK-06-2017-60, př. 2), u přílohy č. 5 (smlouvy o poskytnutí dotace) dochází k vyřazení žadatele IČO 00294136 (město Bystřice nad Pernštejnem, materiál ZK-06-2017-60, př. 4), příloha č. 2 zůstává beze změny.
Přílohy ze zastupitelstva kraje č. 5/2017 se mění následovně: u přílohy č. 3 (seznam podpořených žadatelů) dochází k navýšení dotace u města Polná, u přílohy č. 4 (smlouvy o poskytnutí dotace) dochází k navýšení dotace u města Polná, v příloze č. 5 (seznam nepodpořených žadatelů) přibylo město Bystřice nad Pernštejnem.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 10. 2017 usnesením č. 1763/32/2017/RK přijala navrhované usnesení (Rada kraje rozhoduje změnit usnesení č. 1539/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 tak, že materiál RK-27-2017-17, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 2 a materiál RK-27-2017-17, př. 5 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 4; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že materiál ZK-05-2017-65, př. 3 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 3; materiál ZK-05-2017-65, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 5 a materiál ZK-05-2017-65, př. 5 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 6).

ORR nemá připomínek k navrženému postupu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že:
* materiál ZK-05-2017-65, př. 3 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-60, př. 3;
* materiál ZK-05-2017-65, př. 4 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-60, př. 5;
* materiál ZK-05-2017-65, př. 5 se nahrazuje materiálem ZK-06-2017-60, př. 6.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 2019- 7- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz