Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-30

ZK-06-2017-30.doc  ZK-06-2017-30pr01.pdf  ZK-06-2017-30pr02.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-06-2017-30
NázevNabídka na převod místní komunikace Hluboké - Krokočín
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuDopisem adresovaným Zastupitelstvu Kraje Vysočina a Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátily obce Hluboké a Krokočín s nabídkou převodu místní komunikace mezi zmíněnými obcemi. V dopise uvádějí, že v souvislosti s přípravou nového dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny a s úvahou o využití této místní komunikace pro autobusovou linku nabízejí předmětnou komunikaci kraji, protože nejsou schopny zajistit její zimní a letní údržbu pro bezproblémový provoz (viz materiál
ZK-06-2017-30, př. 1).
Silnice se nachází na pozemcích par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a na par. č. 5463 v k. ú. Krokočín.
Odbor majetkový se obrátil na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny a na odbor dopravy a silničního hospodářství s žádostí o vyjádření.
Návrh řešení Na základě negativních stanovisek ODSH a KSÚSV je navrhováno žádosti nevyhovět a nepřevzít pozemky par. č. par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a na par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
Jestliže zimní údržbu na místní komunikaci není v silách obcí zajistit, bude veřejná doprava zajištěna jiným způsobem - po jiných komunikacích.
StanoviskaUsnesením 1812/33/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu rozhodnout nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
KSÚSV nesouhlasí s převzetím místní komunikace z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání průjezdního profilu šířky os 3,5 do 3,9 m a z důvodu stavebně technického stavu krytu.
ODSH nesouhlasí s převzetím místní komunikace, jednalo by se o paralelní komunikaci k existujícímu spojení navíc v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Jestliže zimní údržba na místní komunikaci nebude zajištěna, bude veřejná doprava zajištěna jiným způsobem - po jiných komunikacích.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz