Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-69

ZK-06-2017-69.doc  ZK-06-2017-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-06-2017-69
NázevDodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
Zpracoval P. Poulová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_17_007 Kraj Vysočina podal na základě usnesení 0663/13/2017/RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. byl schválen a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5 945 744, 70 Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 1045.
Usnesením rady č. 0759/15/2017/RK ze dne 25. 4. 2017 byla schválena Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem. Předmětem smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich odpovědnost a úloha při dosažení cíle projektu, úprava vzájemných práv a povinností při realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství dle materiálu ZK-06-2017-69, př. 1 řeší opravu čísla účtu zřizovatele Partnera, Městyse Měřína, kterému bude Příjemce poskytovat finanční podporu bezhotovostním převodem dle smlouvy o partnerství.
Návrh řešení Dne 14. 8. 2017 byla uzavřena smlouva mezi Krajem Vysočina a Základní školou Měřín, Náměstí 96, jejímž zřizovatelem je Městys Měřín. Při přepisování údajů se zapojením do projektu došlo k chybnému opisu čísla účtu zřizovatele ze strany partnera. Smlouva je evidovaná v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto je nutné upravit číslo účtu formou Dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem.
StanoviskaRada kraje doporučila dne 24. 10. 2017 usnesením č. 1893/34/2017/RK zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu RK-34-2017-55, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu ZK-06-2017-69, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz